عنوان مناقصه :خدمات شهری و روف و روب
  آگهي در محدوده :ملی
  آگهي در محدوده :شهرداری رضوانشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :پنجره نو
  تاريخ انتشار :96/1/15
  آخرين مهلت :96/1/31
  شماره صفحه روزنامه :2
  متن آگهي :آگهی مناقصه شهرداری رضوانشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات شهری شامل رفت و روب معابر شهر و حمل زباله به جایگاه دفن زباله ،شستشوی جداول و لکه گیری معابر و رنگ آمیزی جداول و حمل و نقل )خدمات موتوری(و قسمتی از کارهای عمرانی مرتبط به شهرداری رضوانشهر از طریق مناقصه کتبی به بخش خصوصی اقدام نماید. -1 پیمانکار موظف است خدمات رفت و روب خیابانهای اصلی شهر و معابر عمومی را در شبانه روز انجام داده و زباله های جمع آوری شده را به جایگاه دفن زباله واقع در روستای هفت دغنان تحویل نماید همچنین در اوقات دیگر بنابه نیاز شهرداری نسبت به رنگ آمیزی جداول و لکه گیری معابر و شستشوی جداول و حاشیه خیابانها و رانندگی با ماشین آلات سنگین لودر و کامیون و بابکت در انجام کارهای عمرانی شهرداری از قبیل شن ریزی - لکه گیری آسفالت – بازگشائی انهار و شرکت در حوادث غیر مترقبه را براساس نیاز کارفرما انجام دهد. -2 تامین ادوات ملزومات وسایل و لباس کار وکفش– بارانی–جلیقه شبرنگ وجارو برعهده پیمانکاراست. -3 داشتن حداقل دو سال تجربه کار اجرایی در امر فوق و ارائه رضایتمندی انجام کار) تصاویر اسناد و رزومه کاری پیوست گردد( رعایت کلیه موازین و دستور العمل های قانون کار الزامی می باشد . -4 ارائه مدارک کامل شرکت شامل اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و گواهی تایید صلاحیت از اداره کار یا برگه رتبه بندی شده و تصاویر اسناد مالکیت خودرو پیوست شود. -5 برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه بانکی به مبلغ 11 درصد پیمان بمنظور حسن انجام کار بمدت یک سال با قابلیت تمدید تحویل شهرداری نماید یا معادل آن وجه نقد بحساب شهرداری واریز نماید. -6 پیمانکار باید دارای 2 دستگاه ماشین کامیونت حمل زباله خاور 3 تن ببالا باشد ) مدل ماشینها از سال 98 به بالا ( بطوریکه ایجاد الودگی صوتی و غیرو نباشد و در صورت موافقت شهرداری از دو دستگاه ماشین شهرداری جهت حمل زباله اجاره نماید و از مبلغ کارکرد پیمان کسر نماید -9 مبلغ 611 میلیون ریال جهت شرکت در مناقصه بحساب 1115595410115 سپرده شهرداری در نزد بانک ملی رضوانشهر بعنوان سپرده شرکت در مناقصه واریزیا ضمانتنامه بانکی تحویل نمايد. -8 کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد. -11 پیمانکار باید 2 ماه حقوق کارگران تحت امرحتی بدون دریافت کارکردپرداخت اسناد ارائه نماید. -11 کارفرما می تواند حداکثر 25 % مبلغ پیمان را اضافه یا کسر نماید در صورت افزایش مقدار و حجم کار افزایش میزان حقو ق و مزایای کارگران برابر اخرین نرخ اعلام شده قانون کارمحاسبه و پرداخت میگردد. -12 کارکرد انجام شده پس از تنظیم صورت جلسات و ارائه صورت وضعیت و تائید ناظر شهرداری طبق مقررات پرداخت شود. -13 پرداخت حقوق و مزایا کارگر ان تحت امر می بایست از طریق سیستم بانکی انجام و لیست تائید شده توسط بانک ولیست بیمه تائید شده هر ماه تحویل شهرداری گرددحقوق کمتر از قانون کار پذیرفته نیست و همچنین کارگران می بایست در مقابل حوادث بیمه و مسئولیت هر گونه حوادث بر عهده پیمانکار می باشد. -14 مدت قرار داد از پایان فروردین ماه سال 86 بمدت یکسال می باشد. -16 در شرایط خاص افتتاحیه –کلنگ زنیها و مراسمات دیگر در صورت نیاز با دستور کارفرما به طور ویژه توسط پیمانکار می بایست تمهیدات لازم اندیشیده شود. -10 سپرده نفر اول تا سوم تا انعقاد قرارداد ضبط ،چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ بمدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی اقدام می گردد. -19 برنده مناقصه حق واگذاری کار به غیر را ندارد و استفاده از نیروی کار خارجی ممنوع در جذب نیرو ها اولویت با نیروهای موجود) 32 نفر( میباشد در جذب نیروهای جدید باید مراحل گزینش و نظر شهرداری صورت پذیرد. -18 شرکت کنندگان می بایست اسناد مناقصه را ممهور و پیشنهاد قیمت خود را درقالب پاکت الف – 86 پایان وقت اداری به همراه آنالیز /11/ تضمین ب – اسناد شرکت ج- پیشنهاد قیمت تا تاریخ 31 پرداختی به دبیر خانه شهرداری تحویل نماید و پاکت ها در روز بعد در کمیسیون معاملات قرائت و نتیجه در ظرف مدت یک هفته اعلام می گردد. -21 کمیسیون معاملات در قبول و رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است به پیشنهادات بعد از موعد مقرر در اگهی و مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. -21 جمع اوری زباله خشک و تفکیک ان برعهده پیمانکار میباشد به همین منظور شهرداری یک دستگاه وانت بدون راننده و سالم دراختیار پیمانکار قرار می دهد. در محاسبه حقوق کارگران شرایط ذیل توجه شود - 1 کارگر راننده با گروه 11 تعداد 9 نفر و 24 نفر با گروه 4 بر اورد حقوق گردد. - 2 ب ه ازای هر نفر کارگر شهرداری 111 ساعت اضافه کار محاسبه میکند ومقدار ساعت شب کاری و تعطیل کاری هر نفردر حین کارجمع بندی ومابه تفاوت از 111 ساعت برای ان بعنوان اضافه کاری درنظر گرفته شود) درمقابل کارکرد بیش از 44 ساعت درهفته ( - 3 در صورتیکه در ماه تعداد کارگران بکارگرفته شده کاهش پیدا کند از سرجمع حقوق کاسته میشود. بمنظورکنترل لیست پرداختها به کارگران تحت پوش و جلوی گیری از اعمال سلیقه شخصی و صورت وضعیت ماهیانه مبالغ پرداختی به هر نفر کارگر اعلام گردد. مزد گروه حق مسکن کمک هزینه اقلام مصرفی عائله مندی عیدی و پاداش سنوات مرخص ذخیره %23 بیمه سهم کارفرما جمع حقوق هر ساعت اضافه کاری هر روز جمعه کاری و تعطیل کاری هرساعت شبکاری

<< بازگشت به ليست مناقصات