عنوان مناقصه :خدمات شهری رفت و روب معابر(نوبت چهارم)
  آگهي در محدوده :ایران
  آگهي در محدوده :شهرداری رضوانشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :97/08/02
  آخرين مهلت :97/08/24
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شرایط مناقصه خدمات شهری نوبت چهارم شهرداری رضوانشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات شهری شامل رفت و روب معابر شهر و حمل زباله به جایگاه دفن زباله ،شستشوی جداول و لکه گیری معابر و رنگ آمیزی جداول و حمل و نقل (خدمات موتوری)و قسمتی از کارهای عمرانی مرتبط به شهرداری رضوانشهر از طریق مناقصه کتبی به بخش خصوصی اقدام نماید. 1-پیمانکار موظف است خدمات رفت و روب خیابانهای اصلی شهر و معابر عمومی را در شبانه روز انجام داده و زباله های جمع آوری شده را به جایگاه دفن زباله واقع در روستای هفت دغنان یا هرمکان دیگری که در اینده بنا به صلاحدید شهرداری به عنوان جایگاه دفن زباله در نظر گرفته شود تحویل نماید همچنین در اوقات دیگر بنابه نیاز شهرداری نسبت به رنگ آمیزی جداول , لکه گیری معابر , شستشوی جداول و حاشیه خیابانها , رانندگی با ماشین آلات سنگین لودر و کامیون و بابکت در انجام کارهای عمرانی شهرداری از قبیل شن ریزی - لکه گیری آسفالت – بازگشائی انهار , شرکت در حوادث غیر مترقبه را براساس نیاز کارفرما انجام دهد. 2-تامین ادوات ملزومات وسایل و لباس کار وکفش– بارانی–جلیقه شبرنگ وجارو برعهده پیمانکاراست. 3-داشتن حداقل دو سال تجربه کار اجرایی در امر فوق و ارائه رضایتمندی انجام کار( تصاویر اسناد و رزومه کاری پیوست گردد) رعایت کلیه موازین و دستور العمل های قانون کار الزامی می باشد . 4-ارائه مدارک کامل شرکت شامل اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و ارائه گواهی امضاء معتبر گواهی تایید صلاحیت از اداره کار یا برگه رتبه بندی شده و تصاویر اسناد مالکیت خودروکه در تاریخ روز برابر اصل شده باشد یا اجاره نامه معتبر یک ساله درمدت قرارداد دو دستگاه کامیونت پیوست شود. 5-برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه بانکی به مبلغ 10درصد پیمان بمنظور حسن انجام کار بمدت یک سال با قابلیت تمدید تحویل شهرداری نماید یا معادل آن وجه نقد بحساب شهرداری واریز نماید. 6-پیمانکار باید دارای 2 دستگاه ماشین کامیونت حمل زباله باشد ( مدل ماشینها از سال 90 به بالا ) بطوریکه ایجاد الودگی صوتی و و سایر معضلات مربوط به ماشین های مدل پایین ننمایند ویا در صورت عدم مالکیت خودرو می بایست موافقت شهرداری نسبت به اجاره خودرو ها اقدام نموده و مدارک اجاره را به شهرداری ارائه نمایدممبلغ اجاره این خودرو ها پس ازعقد قرارداد از مبلغ کارکرد پیمان کسرمی گردد 8-مبلغ 750 میلیون ریال جهت شرکت در مناقصه بحساب 0105585407005 سپرده شهرداری در نزد بانک ملی رضوانشهر بعنوان سپرده شرکت در مناقصه واریز یا ضمانتنامه بانکی بمدت 3 ماه و باقبلیت تمدید تحویل نمايد. 9-کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد. 10-پیمانکار باید3 ماه حقوق کارگران تحت امرحتی بدون دریافت کارکرد از شهرداری پرداخت و اسناد ارائه نماید.ضمنا کلیه پرداختها از طریق افتتاح حساب مشترک بین شهرداری و شرکت در بانک ملی رضوانشهر صورت میگیرد. 11-کارفرما می تواند حداکثر 25% مبلغ پیمان را اضافه یا کسر نماید در صورت افزایش مقدار و حجم کار افزایش میزان حقو ق و مزایای کارگران برابر اخرین نرخ اعلام شده قانون کارمحاسبه و پرداخت میگردد. 12-کارکرد انجام شده پس از تنظیم صورت جلسات و ارائه صورت وضعیت و تائید ناظر شهرداری طبق مقررات پرداخت می شود. 13-پرداخت حقوق و مزایا کارگر ان تحت امر می بایست از طریق سیستم بانکی انجام و لیست تائید شده توسط بانک ولیست بیمه تائید شده هر ماه تحویل شهرداری گردد حقوق کمتر از قانون کار پذیرفته نیست و همچنین کارگران می بایست در مقابل حوادث بیمه و مسئولیت هر گونه حوادث بر عهده پیمانکار می باشد. 14-مدت قرار داد از پایان ابان ماه سال97 بمدت یکسال می باشد. 16-در شرایط خاص افتتاحیه –کلنگ زنیها و مراسمات دیگر در صورت نیاز با دستور کارفرما به طور ویژه توسط پیمانکار می بایست تمهیدات لازم اندیشیده شود. 17-سپرده نفر اول تا سوم تا انعقاد قرارداد ضبط ،چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ بمدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی اقدام می گردد. 18-برنده مناقصه حق واگذاری کار به غیر را ندارد و استفاده از نیروی کار خارجی ممنوع می باشد در جذب نیرو ها اولویت با نیروهای موجود(38 نفر) میباشد ضمنا"در جذب نیروهای جدید باید مراحل گزینش و نظر شهرداری صورت پذیرد. 19-شرکت کنندگان می بایست اسناد مناقصه را ممهور و پیشنهاد قیمت خود را درقالب پاکت الف – تضمین در پاکت ب – اسناد شرکت در پاکت ج قرار داده - پیشنهاد قیمت و انالیز پرداختی را تا تاریخ 24 /08/97 تا ساعت 13 به دبیر خانه شهرداری تحویل نماید و پاکت ها در روز 27/08/97 در کمیسیون معاملات قرائت و نتیجه در ظرف مدت یک هفته اعلام می گردد. 20-کمیسیون معاملات در قبول و رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است به پیشنهادات بعد از موعد مقرر در اگهی و مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 21- براورد اولیه شامل حقوق ومزایا کارگران و نماینده و ابزار کارو سود مدیریتی کرایه ماشین الات 12 ملیارد ریال می باشد. در محاسبه حقوق کارگران شرایط ذیل توجه شود 21-1کارگر راننده با گروه 10 تعداد9 نفر و29 نفر با گروه 6 بر اورد حقوق گردیده . 21-2در صورت ارجاع کار اضافی – تعطیل کاری – نوبت کار و شبکاری تعداد کارکرد محاسبه و نسبت به پرداخت ان اقدام می گردد . 21-3در صورتیکه در ماه تعداد کارگران بکارگرفته شده کاهش پیدا کند از سرجمع حقوق کاسته میشود. 22- موارد رد پیشنهادات : پیشنهای مخدوش – مبهم یا مشروط پیشنهاد های مغایر با اسناد مناقصه پیشنهادهای فاقد مدارک درخواست شده پیشنهاد های مغایر با قانون کار 23- تضمین شرکت کننده برنده چنانچه بعد از 7 روزاز انعقاد قرارداد امنتناع کند یا از ارائه تضمین انجام تعهدات خوداری نماید ضمانتنامه وی ضبط و با نفر دوم قرارداد مطابق با اسناد مناقصه منعقد میگردد و الی نفر سوم به همین ترتیب عمل می شود. 24- قیمت پیشنهادی را در فرم براورد قیمت با حروف و خوانا قید و به همرائ سایر اسناد امضائ و ممهور نمایند.

<< بازگشت به ليست مناقصات