عنوان مناقصه :آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری
  آگهي در محدوده :ایران
  آگهي در محدوده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :94/3/18
  آخرين مهلت :94/3/26
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :آگهی مناقصه شهرداری رضوانشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات شهری شامل رفت و روب معابر شهر و حمل زباله به جایگاه دفن زباله ،شستشوی جداول و لکه گیری معابر و زنگ آمیزی جداول و حمل و نقل (خدمات موتوری)و قسمتی از کارهای عمرانی مرتبط به شهرداری رضوانشهر از طریق مناقصه کتبی به بخش خصوصی اقدام نماید. 1-پیمانکار موظف است خدمات رفت و روب خیابانهای اصلی شهر و معابر عمومی را در شبانه روز انجام داده و زباله های جمع آوری شده را به جایگاه دفن زباله واقع در روستای هفت دغنان تحویل نماید همچنین در اوقات دیگر بنابه نیاز شهرداری نسبت به رنگ آمیزی جداول و لکه گیری معابر و شستشوی جداول و حاشیه خیابانها و رانندگی با ماشین آلات سنگین لودر و کامیون و بابکت در انجام کارهای عمرانی شهرداری از قبیل شن ریزی - لکه گیری آسفالت – بازگشائی انهار و شرکت در حوادث غیر مترقبه را انجام دهد. 2-رفت و روب معابر اصلی با تشخیص کارفرما به صورت مکانیزه و با استفاده از ماشین جاروب خیابانها صورت گیرد داشتن ماشین جاروب و ارائه اسناد مالکیت ماشین آلات ضروری است. 3-تامین ادوات ملزومات وسایل و لباس کار و کفش – بارانی –جلیقه شبرنگ بر عهده پیمانکار می باشد. 4-داشتن حداقل دو سال تجربه کار اجرایی در امر فوق و رعایت کلیه موازین و دستور العمل های قانون کار الزامی می باشد . 5-ارائه مدارک کامل شرکت شامل اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و گواهی تایید صلاحیت از اداره کار یا برگه رتبه بندی شده و ظرفیت کار از سازمان مدیریت استان 6-برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه بانکی به مبلغ یک میلیارد ریال بمدت یک سال تحویل شهرداری نماید یا معادل آن وجه نقد بحساب شهرداری واریز یا اسناد وثیقه ملکی بنام شهرداری ارائه نماید. 7-پیمانکار می تواند از ماشین آلات شهرداری جهت حمل زباله اجاره نماید و از مبلغ پیمان کسر نماید. 8-مبلغ 50 میلیون ریال جهت شرکت در مزایده بحساب 01055856007005 سپرده شهرداری در نزد بانک ملی رضوانشهر بعنوان شرکت در مزایده واریز نماید. 9-کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد. 10-کارفرما می تواند حداکثر 25% پیمان را اضافه یا کسر نماید. 11-کارکرد انجام شده پس از تنظیم صورت جلسات و ارائه صورت وضعیت و تائید ناظر شهرداری طبق مقررات پرداخت شود. 12-پرداخت حقوق و مزایا کارگر ان تحت امر می بایست از طریق سیستم بانکی انجام و لیست تائید شده توسط بانک ولیست بیمه تائید شده هر ماه تحویل شهرداری گردد و همچنین کارگران می بایست در مقابل حوادث بیمه و مسئولیت هر گونه حوادث بر عهده پیمانکار می باشد. 13-مدت قرار داد تا پایان سال 94 بمدت 9ماه می باشد. 14-در صورت رضایت مندی شهرداری از عملکرد پیمانکار و توافق طرفین و تصویب شورای شهر قرارداد برای یک سال آینده تمدید می گردد. 15-در شرایط خاص افتتاحیه –کلنگ زنیهاو مراسمات دیگر در صورت نیاز با دستور کارفرما به طور ویژه توسط پیمانکار می بایست تمهیدات لازم اندیشیده شود. 16-سپرده نفر اول تا سوم تا انعقاد قرارداد ضبط ،چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ بمدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی اقدام می گردد. 17-برنده مناقصه حق واگذاری کار به غیر را ندارد و استفاده از نیروی کار خارجی ممنوع در جذب نیرو های جدید باید مراحل گزینش صورت پذیرد. 18-شرکت کنندگان می بایست پیشنهاد قیمت خود را تا تاریخ 94/3/26 به همراه آنالیز پرداختی به دبیر خانه شهرداری تحویل نماید و پاکت ها در روز بعد در کمیسیون معاملات قرائت و نتیجه در ظرف مدت یک هفته اعلام می گردد. 19-کمیسیون معاملات در قبول و رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است به پیشنهادات بعد از موعد مقرر در اگهی و مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

<< بازگشت به ليست مناقصات