عنوان مزایده :آگهی مزایده (کتبی) نوبت دوم
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :95/06/03
  آخرين مهلت :95/06/20
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :آگهی مزایده (کتبی) نوبت دوم شهرداری رضوانشهر باستناد مجوز شماره 795-5-94 ش شورای اسلامی شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش یک باب مغازه خود واقع در بازارچه پونل به مساحت 13 مترونیم با کف موزائیک دیوارهای سیمانکاری و درب ورودی و بدون آب و برق و تلفن بشرح زیر از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. 1- کسانیکه مایل به شرکت در مزایده کتبی می باشند می توانند همه روزه بغیر از ایام تعطیل در ساعت اداری به شهرداری مراجعه و از موقعیت مغازه مطلع شوند. 2- شرکت کنندگان در مزایده مبلغ 10 میلیون ریال بمنظور شرکت در مزایده کتبی بعنوان سپرده بحساب 0105585407005 شهرداری در نزد بانک ملی رضوانشهر پرداخت و یک نسخه از فیش واریزی با معادل آن چک پول همراه با پیشنهاد در پاکت لاک مهر شده که جملات زیر نوشته شده باشد- مربوط به مزایده کتبی فروش زمین و یا مغازه و تاریخ تسلیم پیشنهاد و نشانی پیشنهاد دهنده. یک ساعت قبل از موعد مزایده تحویل دبیرخانه شهرداری نماید در غیر اینصورت حق شرکت در مزایده را ندارد. 3- پیشنهادات فاقد فیش سپرده و یا چک پول و مشروط و مبهم و ناخوانا ترتیب اثر داده نمی شود. در صورت مشاهده مورد متقاضی هر گونه حقی را از خود سلب می نماید. 4- قیمت پایه مغازه پونل 170 میلیون ریال و قیمت پیشنهاد شده کمتر از مبلغ پایه خوانده نخواهد شد و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداری ضبط و حداکثر پس از یک هفته به صاحب آن مسترد می گردد. 5- کلیه پیشنهادات واصله در ساعت 14 ظهر روز شنبه مورخه 20/06/95 در محل کار شهردار با حضور اعضائ کمیسیون معاملات و نماینده شورای اسلامی شهر مفتوح و قرائت می گردد. 6- کلیه هزینه های نقل و انتقال از قبیل دفترخانه و مالیات و حق الدرج آگهی و غیره بعهده برنده مزایده می باشد. 7- برنده مزایده موظف است کل بهائ مغازه ها را نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداری در نزد بانک ملی رضوانشهر به کسر میزان سپرده پرداخت و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت سپرده آن بنفع شهرداری ضبط می گردد و بترتیب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد. 8- شهرداری پس از دریافت کل بهای مغازه از خریدار نسبت به نقل و انتقال و واگذاری زمین اقدام خواهد نمود. 9- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. اسدی – شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات