عنوان مزایده :آگهی مزایده(کتبی) فروش یک باب مغازه٬ اجاره زمین واجاره بازارچه میوه فروشان
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه پنجره نو
  تاريخ انتشار :95/11/2
  آخرين مهلت :95/11/21
  شماره صفحه روزنامه :2
  متن آگهي :آگهي مزايده ( كتبي ) شهرداري رضوانشهر باستناد مجوز شماره 795-5-94 ش و 402-5-95 / ش شوراي اسلامي شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش یک باب مغازه خود واقع در بازارچه پونل به مساحت13 متر و نیم با کف موزائیک دیوارهای سیمانکاری ودرب ورودی وبدونه اب و برق تلفن و اجاره 27 متر مربع زمین با کاربری تجاری و اداری و اجاره بازارچه موسوم به میوه فروشان بمقادر325 مترمربع جنب منبع هوائی اب بشرح زير از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده كتبي مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از موقعيت مغازه واجاره زمین و بازارچه مطلع شوند . 2- شركت كنندگان در مزايده مبلغ 23میلیون ریال برای مغازه پونل و برای زمین 27متری مبلغ 2دومیلیون ریال و برای بازارچه مبلغ 12دوازده میلیون ریال بمنظور شركت در مزايده كتبي بعنوان سپرده بحساب0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر واریز و يك نسخه از فيش واريزي همراه با پيشنهاد قیمت خرید و اجاره در پاكت لاك مهر شده كه جملات زير نوشته شده باشد – مربوط به آگهي مزايده كتبي فروش مغازه و اجاره زمین و یا بازارچه تاريخ تسليم پيشنهاد و نشاني پيشنهاد دهندهتا پایان وقت اداری پنج شنبه 95/11/21 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايد ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 3- پيشنهادات فاقد فيش سپرده و مشروط و مبهم و ناخوانا ترتيب اثر داده نمي شود . در صورت مشاهده مورد متقاضي هر گونه حقي را از خود سلب مي نمايد . 4- قيمت پايه مغازه پونل 230 میلیون ریال واجاره سالیانه زمین 27 متری 16200000 ریال واجاره سالیانه بازارچه 120میلیون ریال قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه خوانده نخواهد شد و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 5- كليه پيشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز شنبه مورخه95/11/23 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات و نماينده شوراي اسلامي شهر مفتوح و قرائت مي گردد . 6- كليه هزينه هاي نقل و انتقال از قبيل دفترخانه و ماليات و حق الدرج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد . 7- برنده مزايده كتبي موظف است كل بهاء مغازه و اجاره زمین را نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت واجاره سالیانه بازارچه با تحویل ضمانتنامه بصورت ماهیانه پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 8- شهرداري پس از دريافت كل بهاء مغازه از خريدار نسبت به نقل و انتقال و اجاره زمين و بازارچه اقدام خواهد نمود . 9- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . اسدی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات