عنوان مزایده :فروش زمین 410 متری
  آگهي در محدوده :کشور
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر - اورمالی
  بها سند :0
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :96/01/24
  آخرين مهلت :96/02/11
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :آگهي مزايده ( كتبي ) شهرداري رضوانشهر باستناد مجوز شماره 697- 5-95ش شوراي اسلامي رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه از زمينهاي خود بمساحت 410 متر مربع داراي كاربري مسكوني با سند عادي واقع در فاز نهضت کوچه شهید محسن پور (یاس ) از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده كتبي مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از موقعيت زمين و مغازه ها مطلع شوند . 2- شركت كنندگان در مزايده مبلغ 61500000 ريال بمنظور شركت در مزايده كتبي بعنوان سپرده بحساب0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي همراه با پيشنهاد در پاكت لاك مهر شده كه جملات زير نوشته شده باشد – مربوط به آگهي مزايده كتبي فروش زمين و تاريخ تسليم پيشنهاد و نشاني پيشنهاد دهنده . يك روز قبل از موعد مزايده( تا پایان وقت اداری دوشنبه 11/02/96 ) تحويل دبيرخانه شهرداري نمايد ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 3- پيشنهادات فاقد فيش سپرده و مشروط و مبهم و ناخوانا ترتيب اثر داده نمي شود . در صورت مشاهده مورد متقاضي هر گونه حقي را از خود سلب مي نمايد . 4- قيمت پايه براي زمین 410 متری 615000000 ريال قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه خوانده نخواهد شد و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 5- كليه پيشنهادات واصله در ساعت 30/10 صبح روز سه شنبه مورخه 12 /02/96 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات و نماينده شوراي اسلامي شهر مفتوح و قرائت مي گردد . 6- كليه هزينه هاي نقل و انتقال از قبيل دفترخانه و ماليات و حق الدرج آگهي و غيره بعهده برنده مزايده مي باشد . 7- برنده مزايده كتبي موظف است كل بهاء زمين را نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم عمل خواهد شد . 8- شهرداري پس از دريافت كل بهاء زمين از خريدار نسبت به نقل و انتقال و واگذاري زمين اقدام خواهد نمود . 9- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

<< بازگشت به ليست مناقصات