عنوان مزایده :آگهي مزايده واگذاري طرح دريا
  آگهي در محدوده :كشوري
  منتشر کننده :شهرداري رضوانشهر گيلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :96/2/14
  آخرين مهلت :96/2/31
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مزايده كتبي شهرداري رضوانشهر در نظر دارد طي مجوز شماره 699 -5-95/ش-06/11/95 شوراي اسلامي رضوانشهر تاسيسات مجتمع ساحلی ( طرح دريا) خود را واقع در كيلومتر 5 رضوانشهر (تازه آباد )از طريق مزايده كتبي بمدت 1 سال(و در صورت تمایل با استفاده از شیوه نامه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی قابل تمدید می باشد ) با قرارداد اجاره واگذار نمايد لذا افرادي كه مايل به شركت در مزايده مي باشند مي توانند همه روزه در ساعت اداري از محل بازديد نموده و قيمت پيشنهادي خود را تا تاريخ31 /02/96 باتوجه به موارد ذيل اعلام داشته 1- شركت كنندگان نبايد داراي منع قانوني باشند. 2- دریافت کلیه مجوزهای قانونی و تایید از مراجع امنیتی قبل از انعقاد قرارداد ضروری می باشد . تبصره: چنانچه پس از برنده شدن در مزایده و عقد قرارداد مشخص شود که بهره بردار اهلیت و صلاحیت استفاده و بهره برداری از تاسیسات مورد واگذاری در قالب قرارداد اجاره را نداشته است ،ضمن محفوظ بودن حق فسخ یکطرفه قرارداد و رفع مسئولیت از سوی شهرداری ،بهره بردار (مستاجر) مسئول جبران ضرر و زیانهای احتمالی خواهد بود . لازم به توضیح است در صورت محقق شدن شرایط این تبصره و فسخ یکطرفه قرارداد از سوی شهرداری بهره بردار با علم به این موضوع ،حق اعتراض و همچنین مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی را از خود سلب نموده است. 3-متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده ضمن ارائه مدارک هویتی و مدارک عدم سوپیشینه کیفری ،مبلغ یکصدمیلیون ریال بعنوان سپرده شرکت درمزایده بحساب جاری 0105585407005به نام سپرده شهرداری نزد بانک ملی واریز و یا معادل ان ضمانتنامه بانکی تهیه و همراه فرم های شرکت در مزایده تحویل شهرداری نمایند. 4-در صورت تمایل بهره بردار (مستاجر) به تمدید مورد اجاره و همچنین رضایت شهرداری از نحوه عملکرد بهره بردار (مستاجر )می بایست بر اساس شرایط و مفاد شیوه نامه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران نسبت به احداث تاسیسات اقدام نماید وچنانچه مستاجر پیشنهادی در احداث ،تکمیل و تعمیرات اساسی ویا انجام هر گونه تغییرات در تاسیسات موجود ویا سازه های جدید اعم از سبک یا سنگین ،موقت یا دائم و ... داشته باشد ،موظف است که قبلا طرح و نقشه مربوطه را به موجر ارائه و در صورت موافقت کتبی شهرداری نسبت به اخذ پروانه بنام موجر اقدام و با نظارت نماینده موجر نسبت به احداث وساخت و ......راسا اقدام و در پایان مدت قرارداد با برآورد کارشناسان رسمی دادگستری که هزینه کارشناسی بعهده ی مستاجر است براساس قیمت سال احداث به کسر استهلاک ارزیابی میگردد و هرگاه پرداخت از توان شهرداری خارج باشد یا به عللی قرارداد پیش از موعد پایان یابد قیمت تاسیسات به مدت سه سال بصورت تقسیطی پرداخت می گردد.همچنین کلیه هزینه های تعمیر و نگهداری ابنیه ،تاسیسات ،محوطه و نظافت و بهداشت موجود در طرح بعهده مستاجر بوده ونماینده موجر می بایست کنترل لازم در خصوص انجام تعمیر و نگهداری فوق را معمول فرماید و در صورت سهل انگاری در نگهداری فضای سبز محوطه و عدم رعایت موازین بهداشتی و بی توجهی به گزارشات و تذکرات موجر می تواند نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد اقدام نماید. تبصره:ایجاد هرگونه مستحدثات بر کاهش یا افزایش میزان مبلغ قرارداد تاثیری نخواهد داشت. 5-امکان واگذاری تاسیسات و یا اختیارات به غیر ، توسط برنده مزایده چه بصورت کلی و چه بصورت جزئی در هیچ مرحله ای وجود نداشته و در صورت هرگونه واگذاری از سوی مستاجر در حکم اجاره و فروش مال غیر و همچنین دخل و تصرف در اموال دولتی محسوب خواهد شد وضمن پیگیری قضایی ،بهره بردار (مستاجر) مسئول جبران خسارات وارده خواهد بوده و تمامی مسئولیت ها اعم از حقوقی ،کیفری و... بر عهده وی خواهد بودو همچنین در صورت بروز چنین امری شهرداری می تواند نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد اجاره اقدام نماید. 6-کلیه نرخ ها اعم از مبالغ ورودی ، اجاره سوئیت ها و...باید از اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری گیلان استعلام ،تاییدیه اخذ گردد . در صورت عدول از ضوابط اعلام شده بهره بردار (مستاجر) متخلف شناخته شده و مسئول عواقب و پیامدهای ناشی از عدم رعایت مواردمطروحه خواهد بود. 7-وجوه پرداختی توسط بهره بردار(مستاجر)در وجه شهرداری هیچگونه حقی برای بهره بردار اعم از مالکیت قطعی یا مشاعی ،مالکیت سرقفلی ،مالکیت امکانات و لوازم ویا غیره در مورد اجاره را نخواهد داشت و بهره بردار با علم و اطلاع از مفاد و شرایط مزایده اقدام به شرکت در مزایده نموده است . لذا پس از اتمام مدت اجاره یا وقوف موارد فسخ ،حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی را در خصوص مورد اجاره نخواهد داشت. 8-با فوت یا محجوریت بهره بردار(مستاجر)اجاره نامه تنظیمی بصورت یکطرفه حتی قبل از پایان مدت قرارداد از سوی شهرداری قابل فسخ بوده و بهره بردار(مستاجر) با علم و آگاهی از این شرایط در مزایده شرکت نموده ودر صورت احراز شرایط این بند با فسخ قرارداد وراث یا نمایندگان قانونی حق هیچگونه ادعای در خصوص مورد اجاره ، درآمدها و تاسیسات متصل ویا منفصل را نخواهند داشت . در صورت فوت و وجود درآمد یا طلب مستاجر از موجر با ارائه مدارک مثبته از سوی وراث قانونی ،تصفیه حساب با آنان اقدام خواهد شد. 9-مبلغ پایه اجاره بر اساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری برای یکسال شمسی از تاریخ قرارداد مبلغ 1050000000ریال (یکصد و پنج میلیون تومان برای یکسال )بوده که بهره بردار (مستاجر ) می بایست در ابتدای قرارداد مبلغ را به حساب شهرداری واریز نماید تبصره: ملاک واگذاری تاسیسات طرح و تحویل به بهره بردار پس از عقد قرارداد ،واریز مبلغ اجاره در وجه شهرداری می باشد. 10-بهره بردار (مستاجر)مکلف است نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری رضوانشهر به مبلغ 5000000000ریال معادل 500میلیون تومان بمنظور ضمانت عدم تخلیه مکان یا اجاره ایام تعطیلی طرح و خسارت تاسیسات طرح یا بدهی ایجاد شده توسط بهره بردار (مستاجر) از فعالیت طرح و یا در صورت بروز اختلاف ناشی از عملکرد نامناسب بهره بردار به منظور رعایت نکردن بندهای شرایط مزایده و قرارداد فی مابین اقدام نماید و در صورت حدوث هریک از شرایط مشروحه شهرداری مختار خواهد بود تا مبالغ خسارت را از مبلغ ضمانتنامه وصول و نسبت به پرداخت ان اقدام نماید. 11-در صورت دریافت خدمات یا ارائه قرارداد اجاره از سازمان یا اداره و شرکتی یا هر فردی که تعهدی از لحاظ حقوقی برای شهرداری ایجاد نماید ،بهره بردار موظف است مراتب را کتبا به اطلاع شهرداری رسانده در غیر اینصورت تصفیه حساب نهایی با آن سازمان اداره یا شرکت و یا هر فرد دیگری بر عهده بهره بردار بوده و شهرداری در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت. 12-پاسخگویی به کلیه مسائل امنیتی،حفاظتی،تعزیرات،مسائل حقوقی کیفری،و...در حدود مورد اجاره بر عهده بهربردار(مستاجر)بوده و از این حیث شهرداری هیچ مسئولیتی نخواهد دداشت. 13-هزینه تعمیرات جزئی تا سقف بیست میلیون ریال (دومیلیون تومان)و همچنین نگهداری ، نظافت طرح ، تاسیسات و ساختمانها بر عهده بهره بردار(مستاجر ) بوده و انجام هزینه و تعمیرات کلی فقط با درخواست کتبی بهره بردار پس از تایید و موافقت کتبی شهرداری قابل انجام خواهد بود. تبصره:چنانچه در اثر سهل انگاری و بی مبالاتی بهره بردار (مستاجر) خساراتی به امکانات مورد اجاره وارد شود بهره بردار(مستاجر)موظف به جبران خسارات وارده خواهد بود و در صورت عدم تامین خسارت از محل تضمین داده شده ،توسط شهرداری قابل برداشت خواهد بود. 14--تاسیسات طرح شامل آپارتمانها و سوئیت ها و کمپینگ ها پلاژهای الگوئی و کانکسها (بجز دو واحد آپارتمان و یک واحد اتاق داخل بلوکهای چوبی گردشگری ) محوطه شنا همراه سرویس های بهداشتی و نمازخانه ها و اتاقک نگهبانی ورودی و طرح های شنا و اموال موجود در آنها بصورت لیست تهیه می شود و طی صورتمجلس تحویل برنده مزایده قرار داده می شود. 15-برنده مزایده باید هرگونه اقدام در جهت اماده سازی طرح با رعایت شئون کامل اسلامی را مراعات نموده و دستورالعمل ها و مصوبات صادره از سوی مقامات و مسئولین ذیربط ارسالی به شهرداری رضوانشهر را در زمان مقرر رعایت نماید و موظف است مساحت طرح ها را با نظر موجر و مسئولین ذیربط بازسازی و آماده سازی نماید. 16-برنده مزایده برای هر گونه اجرای جنگ های شادی و مراسم فرهنگی ،تفریحی که مسائل اجتماعی بهمراه داشته باشد می بایست ازادارات ذیصلاح مجوز لازمه را اخذ نماید و بدون اخذ مجوز تخلف محسوب شده و در صورت تکرار موجر می تواند نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد اقدام کند. 17-باتوجه به اینکه همه ساله سه ماهه تابستان قسمتی از فضای محوطه طرح ،جنب محوطه شنای خواهران جهت اجرای برنامه های فرهنگی در اختیار سپاه ناحیه رضوانشهر قرار میگیرد ،برنده مزایده (بهره بردار)می بایست فضای مورد اشاره را به صورت رایگان در اختیار سپاه قرارداده و همکاری لازم را با آنان معمول نماید. 18-پرداخت کلیه کسورات قانونی شامل بیمه ،مالیات، وغیره وپرداخت حقوق و مزایای ناجیان غریق و کلیه پرسنل شاغل در طرح وکسورات قانونی متعلقه برابر با قوانین ومقررات همچنین سنوات خدمتی کارکنان و کارگران مربوطه که به هر نحو و به هر شکل ممکن که در قوانین مربوطه تعیین گردیده است بر عهده مستاجر است و موجر در هنگام تحویل طرح هیچگونه مسئولیتی نسبت به پرسنل و تعهدات ایجاد شده مستاجر نسبت به افراد فوق الذکر ندارد و چنانچه در هنگام تصفیه حساب بدهکار باشد از مبلغ ضمانت کسر می گردد. 19-راه اندازي طرح شناي برادران و خواهران در سه ( 3 ) ماهه تابستان بر عهده برنده مزايده بر اساس دستور العمل صادره استانداري محترم مي باشد ‘ ضمنا" آماده سازي طرح و نصب و تهيه چادرها و پرده هاي طرح و تامين نيروي انساني طرح و نيروي ناجي و انتظامي و حلال احمر و كليه هزينه هاي غذا و اياب و ذهاب ومکان و حقوق و ساير هزينه هاي جانبي طرح بر عهده برنده مزايده مي باشد و شهرداري هيچ گونه مسئوليتي ندارد . 20-تاسیسات طرح و لوازم بازی و تفریحی و گردشگری باید در مقابل آتش سوزی و حوادث قهریه و مسئولیت مدنی و سایر بیمه شود و بیمه نامه جدید در طول مدت قرارداد و تا قبل از تسویه تمدید گردد. وباقیمانده بهای بیمه نامه نسبت به مدت زمان باقیمانده از قراداد نیز از برنده مزاید (بهره بردار) دریافت می شود. 21-پرداخت هزینه های اب و برق تلفن و گاز مصرفی تاسیسات برعهده برنده مزایده می باشد وچنانچه در هنگام تسویه حساب بدهکار باشد از مبلغ ضمانتنامه کسر میگردد. 22-بهره برداری از مجتمع مورد اجاره به استناد قرارداد اجاره منعقد فقط جنبه بهره برداری از منفعت ملک مورد اجاره را دارا می باشد و هیچگونه حق مالکیتی برای بهره بردار متصور نخواهد بود لذا پس از اتمام قرارداد و عدم تمدید آن به هر دلیلی ،بهره بردار موظف به تحویل مورد اجاره به همراه کلیه توابع و ملحقات آن به موجر خواهد بود و هر گونه تخریب یا بردن اموال موجود از مورد اجاره به منزله دخل وتصرف در اموال دولتی خواهد بود. 23-کلیه لوازم ،امکانات ،مستحدثات ،سازه های سبک و سنگین موقتی یا دائم ملک مورد تعرفه –زمین و همه توابع آن متعلق به شهرداری رضوانشهر می باشد و امکان تملک آن توسط بهره بردار به هیچ وجه وجود ندارد. 24-مسئوليت جزایی ، حقوقي قانون کار ،تعزیرات ،تامین اجتماعی و...افراد بکارگیری شده و بر عهده بهره بردار (مستاجر) می باشد. 25 -به پيشنهادات مبهم و مخدوش وپیشنهادهای که بعد از موعد مقرر برسد ترتيب اثري داده نخواهد شد . 26-كليه كسورات قانوني ، هزینه نشر اگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزايده خواهد بود . 27-شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است . 28- پاکت پيشنهادی شركت كنندگان تا پایان وقت اداری 31/02/96 در پاكت لاك و مهر شده تحويل واحد دبیرخانه شهرداري گرديده كليه پاكتها و پيشنهادات رسيده در ساعت 30/10 روزدو شنبه 1 /03/96 در دفتر كار شهردار با حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري قرائت خواهد شد . اینجانب فرزند شماره شناسنامه کدملی در تاریخ موارد و شرایط مزایده تاسیسات مجتمع ساحلی (طرح دریا) رضوانشهر که به صورت استیجاری به مدت یکسال واگذار خواهد شد را مطالعه و ضمن قبولی بی قید و شرط شرایط مشروح فوق ،در مزایده شرکت می نمایم. نام و نام خانوادگی شرکت کننده امضا و اثرانگشت تاریخ

<< بازگشت به ليست مناقصات