عنوان مزایده :آگهی مزایده حضوری یک دستگاه ماشین یخچال دار(نوبت اول)
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه کار و کارگر
  تاريخ انتشار :97/03/05
  آخرين مهلت :97/03/29
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مزايده حضوری ( حراج ) شهرداري رضوانشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 16/5 -97/ش = 23/1/ 97 نسبت به فروش1 ستگاه ماشین یخچالدار حمل گوشت را بشرح زير از طريق مزايده حضوری یا حراج اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده (حضوری) مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از موقعيت مورد مزایده مطلع شوند . 2-شركت كنندگان در مزايده مبلغ50000000ريال بمنظور شركت در مزايده حضوری بعنوان سپرده بحساب0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي را جهت شرکت در مزایده تحویل اعضای کمیسیون مزایده نمایند ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 2- . مشخصات ماشین الات : الف : کامیون یخچال دار 4 سیلندر فوتون مدل 1388 صفر کیلو متر برنگ سبز روغنی با ظرفیت 6 تن با سوخت گازوئیل وموتور یخچال جدا و 6 چرخ داری بیمه نام شخص ثالث فاقد جریمه. 3- قيمت پايه برای مزایده جداگانه تعیین شده وبعداز اتمام مزایده مفتوح و قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه مورد قبول نخواهد بود و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 4- مزایده راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخه 29/03/97 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات برگذار مي گردد . 5- كليه هزينه هاي حمل ونقل و روزنامه غیرو برعهده برنده مزایده می باشد . 6- برنده مزايده حضوری موظف است كل بهاء مورد مزایده حدالکثر ظرف مدت 1 هفته نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 7- شهرداري پس از دريافت كل بهاء از خريدار نسبت به نقل و انتقال و حمل مورد مزایده اقدام خواهد نمود . 8- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . مازیار صفائی اصلی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات