عنوان مزایده :آگهی مزایده حضوری(حراج)
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :کار و کارگر
  تاريخ انتشار :97/04/27
  آخرين مهلت :97/05/15
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مزايده حضوری ( حراج ) شهرداري رضوانشهر در نظر داردبر اساس مصوبه شماره 23/5 /97 ش = 29/01/97نسبت به فروش مقداری از اقلام و اموال فرسوده شامل صندلی و تخت خواب چوبی و فلزی -موکت و فرش و لوازم منزل و اشپزخانه – اهن الات – لوازم فرسوده اداری و غیرو خود را در محوطه شهرداری بشرح زير از طريق مزايده حضوری یا حراج اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده حضوری مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از وضعیت مورد مزایده مطلع شوند, فروش اهن الات در اولویت است . 2-شركت كنندگان در مزايده مبلغ000/000/87 ريال بمنظور شركت در مزايده كتبي بعنوان سپرده بحساب0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي جهت شرکت در مزایده تحویل اعضای کمیسیون مزایده نمایند ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 2- پيشنهادات فاقد فيش سپرده حق شرکت در مزایده را ندارند . 3- قيمت پايه برای مزایده 000/280/861 ریال می باشد و قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه مورد قبول نخواهد شد ( وزن و مقدار اجناس و اقلام در صورتی که از لیست کارشناسی کمتر یا بیشتر باشد برابر قیمت از سرجمع کم و زیاد می گردد و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 4- مزایده راس ساعت 10 صبح دوشنبه مورخه 15/05/97 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات برگذار مي گردد . 5- كليه هزينه هاي اگهی و حمل ونقل و تفکیک و بارگیری وباسکول غیرو برعهده برنده مزایده می باشد . 6- برنده مزايده حضوری موظف است كل بهاء مورد مزایده را نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 7- شهرداري پس از دريافت كل بهاء از خريدار نسبت به نقل و انتقال و حمل مورد مزایده اقدام خواهد نمود . 8- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . مازیار صفایی اصلی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات