عنوان مزایده :آگهی مزایده کتبی فروش یک قطعه زمین و 4 دهنه مغازه(نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :97/12/27
  آخرين مهلت :98/01/17
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مزايده کتبی( نوبت دوم ) شهرداري رضوانشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 277/5 -97/ش = 27/10/ 97 نسبت به فروش یک قطعه زمین و4 دهنه مغازه بشرح ذیل از طريق مزايده کتبی اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از موقعيت مورد مزایده مطلع شوند . 2-شركت كنندگان در مزايده می بایست بمنظور پیشنهاد قیمت هر مورد مبلغ ذیل را بعنوان سپرده بحساب0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر واریز و يك نسخه از فيش واريزي را جهت شرکت در مزایده بهمراه پیشنهاد قیمت و مشخصات خریدار در پاکت پیشنهادی قراردهند تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند ‘ در غير اينصورت امکان شركت در مزايده را ندارد . 3-1: زمین19/232متری بشماره ثبت 2336باکاربری مسکونی قیمت پایه کارشناسی 000/000/928ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده 000/000/100 ریال واقع در خیابان 22 بهمن کوچه 8 متری زمین صادقی 3-2 مغازه 26/25متری بشماره ثبتی 2285 قیمت پایه کارشناسی 000/600/515/1 سپرده 000/000/160 آدرس میدان نماز پاساژ فردوس طبقه دوم 3-3 مغازه 09/52متری بشماره ثبتی 2284 قیمت پایه کارشناسی 000/000/600/2 سپرده 000/000/300 آدرس میدان نماز پاساژ فردوس طبقه دوم 3-4 مغازه 35/18متری بشماره ثبتی 957 قیمت پایه کارشناسی 000/500/284/1 سپرده 000/000/150 آدرس میدان نماز پاساژ توحیدی طبقه زیرین 3-5 مغازه 65/19متری بشماره ثبتی 958 قیمت پایه کارشناسی 000/500/375/1 سپرده 000/000/150 آدرس میدان نماز پاساژ توحیدی طبقه زیرین 4- قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه مورد قبول نخواهد بود و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم در صورت عدم انجام قرارداد نزد شهرداري ضبط در غیر این صورت حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد مهلت تحویل پاکتها تا پایان وقت اداری شنبه 17/1/98 میباشد. 5- مزایده راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 18/1 /98 در محل دفتر كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات برگذار مي گردد . 6- كليه هزينه هاي کارشناسی و روزنامه و9% ارزش افزوده و نقل و انتقال برعهده برنده مزایده می باشد . 7- برنده مزايده موظف است كل بهاء مورد مزایده حداکثر ظرف مدت1هفته نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي به كسر ميزان سپرده واریز و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 8- شهرداري پس از دريافت كل بهاء از خريدار نسبت به نقل و مورد مزایده اقدام خواهد نمود . 9- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . مازیار صفائی اصلی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات