عنوان مزایده :آگهی مزایده کتبی (نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :98/06/07
  آخرين مهلت :98/06/30
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مزايده کتبی (نوبت سوم ) شهرداري رضوانشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 048/5 -98/ش =09/03/ 98 نسبت به فروش4 قطعه زمین بشرح ذیل از طريق مزايده کتبی اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از موقعيت مورد مزایده مطلع شوند . 2-شركت كنندگان در مزايده می بایست بمنظور پیشنهاد قیمت هر مورد مبلغ ذیل را بعنوان سپرده بحساب0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر واریز و يك نسخه از فيش واريزي را جهت شرکت در مزایده بهمراه پیشنهاد قیمت و مشخصات خریدار و شماره قطعه زمین در پاکت پیشنهادی قراردهند تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند ‘ در غير اينصورت امکان شركت در مزايده را ندارد . 1- قیمت پایه زمین 285/48 متری 1/170/468000 ریال باسپرده 120میلیون ریال واقع در خیابان شهید باهنر کوچه8 متری ستایش7 2- قیمت پایه زمین 212متری 000/200/028/1 ریال با سپرده 110میلیون ریال واقع در خیابان ولیعصر پشت غریبنده داخل فاز چوکا 3- قیمت پایه زمین 201متری 000/850/974 ریال با سپرده 100میلیون ریال واقع در خیابان ولیعصر پشت غریبنده داخل فازچوکا 4- زمین 214/31 متری بشماره ثبت 989باکاربری مسکونی قیمت پایه کارشناسی 000/000/130 ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده 130/000/000 ریال واقع در خیابان سردار جنگل پشت ساختمان اداره صنعت و معدن ( زمین اقدس کامران ) 4- قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه مورد قبول نخواهد بود و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم در صورت عدم انجام قرارداد نزد شهرداري ضبط در غیر این صورت حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد مهلت تحویل پاکتها تا پایان وقت اداری شنبه 98/06/30 میباشد. 5- مزایده راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 98/06/31 در محل دفتر كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات برگذار مي گردد . 6- كليه هزينه هاي کارشناسی و روزنامه و نقل و انتقال برعهده برنده مزایده می باشد . 7- برنده مزايده موظف است كل بهاء مورد مزایده حداکثر ظرف مدت 1هفته نقدا" بحساب درآمد شهرداري در نزد بانك ملي به كسر ميزان سپرده واریز و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 8- شهرداري پس از دريافت كل بهاء از خريدار نسبت به نقل و مورد مزایده اقدام خواهد نمود . 9- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . مازیار صفائی اصلی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات