عنوان مزایده :آگهی مزایده حضوری(حراج)
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :99/4/19
  آخرين مهلت :99/05/08
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مزايده حضوری ( حراج ) شهرداري رضوانشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 092/5 -99/ش = 03/04/99 شورای اسلامی شهررضوانشهر نسبت به فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز 1924 مدل 81 را بشرح زير از طريق مزايده حضوری یا حراج اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده (حضوری) مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از وضعیت مورد مزایده مطلع شوند . 2-شركت كنندگان در مزايده مبلغ000/000/700 ريال برای بمنظور شركت در مزايده حضوری بعنوان سپرده بحساب0105585407005 سپرده شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي را جهت شرکت در مزایده تحویل اعضای کمیسیون معاملات نمایند ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 2- . مشخصات ماشین : الف : کامیون کمپرسی بنز ال کا 1924 6 سیلندر به رنگ نارنجی- روغنی با ظرفیت 19 تن با سوخت گازوئیل 6 چرخ داری بیمه نام شخص ثالث 3- قيمت پايه برای مزایده محرمانه تعیین شده و بعد از اتمام مزایده مفتوح و قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه مورد قبول نخواهد بود و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حداكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 4- مزایده راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 08 /05/99 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات برگزار مي گردد . 5- كليه هزينه هاي حمل ونقل و انتقال سند و9% ارزش افزوده و روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد . 6- برنده مزايده حضوری موظف است كل بهاء مورد مزایده حداکثر ظرف مدت 1 هفته نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 7- شهرداري پس از دريافت كل بهاء از خريدار نسبت به نقل و انتقال و حمل مورد مزایده اقدام خواهد نمود . 8- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . مازیار صفائی اصلی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات