عنوان مزایده :آگهی مزایده حضوری (حراج)
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :99/10/01
  آخرين مهلت :99/10/21
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مزايده حضوری ( حراج ) شهرداري رضوانشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 301/5 -99/ش = 18/09/ 99شورای اسلامی شهر رضوانشهر نسبت به فروش3 ستگاه ( نیسان کمپرسی زامیاد – مزدا دوکابین – پژو پارس ) را بشرح زير از طريق مزايده حضوری یا حراج اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده (حضوری) مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از وضعیت مورد مزایده مطلع شوند . 2-شركت كنندگان در مزايده مبلغ000/000/100 ريال برای هر دستگاه بمنظور شركت در مزايده حضوری بعنوان سپرده بحساب0105585407005 سپرده شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي را جهت شرکت در مزایده تحویل اعضای کمیسیون معاملات نمایند ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 2- . مشخصات ماشین الات : الف : نیسان کمپرسی زامیاد4 سیلندر مدل 1383 به رنگ آبی- روغنی با ظرفیت 8/3 تن با سوخت بنزین داری بیمه نام شخص ثالث . ب- وانت دوکابین شخصی مدل 1386 ظرفیت 4نفر+750کیلوگرم 4 سیلندر و به رنگ نقره ای متالیک دارای بیمه نامه شخص ثالث 0 ج-پژو پارس 4 سیلندر مدل 1387 به رنگ نقره ای متالیک و دارای بیمه نامه شخص ثالث 0 3- قيمت پايه برای مزایده بصورت محرمانه تعیین شده ( بعد از اتمام مزایده مفتوح می شود چنانچه قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه باشد مورد قبول نخواهد بود ) درضمن سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 4- مزایده راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 21/10/99 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات برگزار مي گردد . 5- كليه هزينه هاي ارزش افزوده وکارشناسی و روزنامه و غیره برعهده برنده مزایده می باشد . 6- برنده مزايده حضوری موظف است كل بهاء مورد مزایده حداکثر ظرف مدت 1 هفته نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 7- شهرداري پس از دريافت كل بهاء از خريدار نسبت به نقل و انتقال و حمل مورد مزایده اقدام خواهد نمود . 8- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . مازیار صفائی اصلی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات