عنوان مزایده :اجاره غرفه های بازارچه میوه فروشان
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :93/04/30
  آخرين مهلت :93/05/20
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :آگهي مزايده ( كتبي ) شهرداري رضوانشهر باستناد مجوز شماره 221- ش شوراي اسلامي شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به اجاره غرفه های بازارچه موسوم به میوه فروشان خود را واقع جنب منبع اب هوائی با درب ورودی وحفاظ اهنی و برق و دارای 14 غرفه بشرح زير از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده كتبي مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از موقعيت غرفه ها مطلع شوند . 2- شركت كنندگان در مزايده مبلغ 10میلیون ریال بمنظور شركت در مزايده كتبي بعنوان سپرده بحساب0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي با معادل آن چك پول همراه با پيشنهاد در پاكت لاك مهر شده كه جملات زير نوشته شده باشد – مربوط به آگهي مزايده كتبي اجاره غرفه ها و تاريخ تسليم پيشنهاد و نشاني پيشنهاد دهنده . يك ساعت قبل از موعد مزايده تحويل دبيرخانه شهرداري نمايد ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 3- پيشنهادات فاقد فيش سپرده و يا چك پول و مشروط و مبهم و ناخوانا ترتيب اثر داده نمي شود . در صورت مشاهده مورد متقاضي هر گونه حقي را از خود سلب مي نمايد . 4- قيمت پايه 85000000 میلیون ریال میباشد و قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه خوانده نخواهد شد و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 5- كليه پيشنهادات واصله در ساعت 14 ظهر روز یکشنبه مورخه 5/05/93 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات و نماينده شوراي اسلامي شهر مفتوح و قرائت مي گردد . 6- كليه هزينه هاي نقل و انتقال از قبيل دفترخانه و ماليات و حق الدرج آگهي و غيره بعهده برنده مزايده مي باشد . 7- برنده مزايده كتبي موظف است كل بهاء اجاره ماهیانه حداکثر تا پایان ماه جاری را نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 8- شهرداري پس از برنده شدن افراد مبلغ 85 میلیون ضمانتنامه بانکی جهت اجاره بهاء وعدم تخلیه مورد اجاره بعد از پایان مدت اجاره دریافت خواهد نمود .شهرداری در صورت رضایت از اجاره دار با تعیین نرخ جدید اجاره براساس عرف بازار نسبت به تمدید مورد اجاره اقدام خواهد نمود . 9- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . آگهي مزايده ( كتبي ) شهرداري رضوانشهر باستناد مجوز شماره 221- ش شوراي اسلامي شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به اجاره غرفه های بازارچه موسوم به میوه فروشان خود را واقع جنب منبع اب هوائی با درب ورودی وحفاظ اهنی و برق و دارای 14 غرفه بشرح زير از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده كتبي مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از موقعيت غرفه ها مطلع شوند . 2- شركت كنندگان در مزايده مبلغ 10میلیون ریال بمنظور شركت در مزايده كتبي بعنوان سپرده بحساب0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي با معادل آن چك پول همراه با پيشنهاد در پاكت لاك مهر شده كه جملات زير نوشته شده باشد – مربوط به آگهي مزايده كتبي اجاره غرفه ها و تاريخ تسليم پيشنهاد و نشاني پيشنهاد دهنده . يك ساعت قبل از موعد مزايده تحويل دبيرخانه شهرداري نمايد ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 3- پيشنهادات فاقد فيش سپرده و يا چك پول و مشروط و مبهم و ناخوانا ترتيب اثر داده نمي شود . در صورت مشاهده مورد متقاضي هر گونه حقي را از خود سلب مي نمايد . 4- قيمت پايه 85000000 میلیون ریال میباشد و قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه خوانده نخواهد شد و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 5- كليه پيشنهادات واصله در ساعت 14 ظهر روز یکشنبه مورخه 5/05/93 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات و نماينده شوراي اسلامي شهر مفتوح و قرائت مي گردد . 6- كليه هزينه هاي نقل و انتقال از قبيل دفترخانه و ماليات و حق الدرج آگهي و غيره بعهده برنده مزايده مي باشد . 7- برنده مزايده كتبي موظف است كل بهاء اجاره ماهیانه حداکثر تا پایان ماه جاری را نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 8- شهرداري پس از برنده شدن افراد مبلغ 85 میلیون ضمانتنامه بانکی جهت اجاره بهاء وعدم تخلیه مورد اجاره بعد از پایان مدت اجاره دریافت خواهد نمود .شهرداری در صورت رضایت از اجاره دار با تعیین نرخ جدید اجاره براساس عرف بازار نسبت به تمدید مورد اجاره اقدام خواهد نمود . 9- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . اسدی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات