عنوان مزایده :مزایده کتبی جایگاه CNG
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :100000
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :93/4/30
  آخرين مهلت :93/5/11
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :*شرايط شركت در مزايده* اين شرايط به استناد مجوز شماره 810 / ش مورخه 13/12/92 شورای اسلامی شهر رضوانشهر و بر اساس فهرست بلند شرکت های تشخيص صلاحيت شرکت پخش فراوده های نفتی و مجوز شماره 256 / ش شورای اسلامی شهر از طريق مزايده محدود صورت می پذيرد. موضوع مزايده : بهره برداري از جايگاه CNG شهرداری رضوانشهر واقع در خيابان امام ره جنب فرمانداری شهرستان رضوانشهر. آدرس كامل جايگاه و مشخصات فني در فرم شماره صفحه 13 پيوست مي باشد. -1 مدت اجاره : يك سال تمام شمسي مي باشد. -2 مبلغ تضمين شركت در مزايده : سپرده شركت در مزايده مبلغ -/ 40 / 000 / 000 ريال كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه ذيل , همراه اسناد در پاكت الف به دستگاه مناقصه گذار تسليم شود. الف : ضمانت نامه بانكي بنام شهرداري رضوانشهر ج: واريز نقدي به حساب سپرده شماره 0105585407005 شهرداری نزد بانك ملي و ارائه رسيد بانكي. -3 مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگرو نيز قابل تمديد باشد.علاوه بر آن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود. -4 تمام اسناد مزايده در پاكتهاي مشخص شده گذارده شوند: الف : سپرده شركت در مزايده در پاكت ( الف). ب: شرايط شركت در مزايده در پاكت (الف). ج:تصوير مصدق روزنامه رسمي كشور و آگهي تاسيس و تغييرات شركت – تائيديه از شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان در پاكت(الف). د :برگ پيشنهاد قيمت بدون قلم خوردگي و با خط خوانا مهر و امضاء شده در پاكت)ب(. -5 هر دو پاكت در لفاف مناسب لاك و مهر شده تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 11/05/93 به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند. -6 جلسه كميسون معاملاتي در مورخ11/05/93 روزشنبه راس ساعت 14 بعد از ظهر در محل دفتر کارشهردار تشكيل و پاكتهاي پيشنهاد دهندگان باز و قرائت خواهد شد. -7 دستگاه مزايده گذار در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است , برندگان اول و دوم مزايده براساس آئين نامه معاملات دولتي تعيين مي شوند. -8 هر گاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند طبق ماده 56 آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني و تاسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتار خواهد شد. -9 اسناد مزايده شامل: الف- دعوتنامه شركت در مزايده 3 برگ كه بايد تمام صفحات مهر و امضاء شود. ب- مشخصات و آدرس جايگاه CNG مورد مزايده. ج-شرايط عمومي و اختصاصي قرارداد ح-شرح خدمات قرارداد و فرم پيشنهاد قيمت مي باشد. -10 در صورت ناقص بودن پاكت الف پاكت ب باز نخواهد شد و نام شركت يا پيمانكار از مزايده حذف خواهد شد. -11 برنده مزايده موظف است تا يك هفته بعد از اعلام برنده شدن نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد و در صورت عدم مراجعه سپرده وی ضبط و از برنده بعدی دعوت بعمل خواهد آمد. -12 پيشنهاد دهندگان بايستي برمبناي حداقل50 درصد ازفروش گاز طبيعي را بعد از كسر بهاء گاز(سهم اداره گاز ) را بعنوان سهم شهرداري پيشنهاد دهند و پيشنهاد دهنده اي كه بيشترين در صد را براي شهرداري در برگ پيشنهاد با خط خوانا و بدون قلم خوردگي و بدون قيد و شرط درج نمايد برنده مزايده خواهد بود وضمناً در صورت افزايش بهاي گاز نسبت هاي پيشنهادي ملاك عمل خواهد بود. -13 مبناي فروش جايگاه بر اساس ارقام كنتور مصرفي شركت گاز مي باشد. -14 در صورت برنده شدن ضمانت نامه بانكي به مبلغ 1/ 000 / 000 / 000 ريال در وجه شهرداري ويا سند معتبر ملك يا ساختمان به ارزش 15/000 / 000 / 000 ريال اخذ خواهد شد و در شعبه امورمالي شهرداري نگهداري و بعد از اتمام مدت قرارداد و تسويه حساب كامل از تمام ادارات و شركتها وخود شهرداري به وي استرداد خواهد شد و به نسبت افزايش قيمت گاز تضمينها نيز افزايش يافته وبهره بردار متعهد به ارائه تضمين لازم بوده و همچنين متعهد به تمديد ضمانت نامه در صورت اتمام مهلت ضمانتنامه تا پايان قرارداد مي باشد. -15 در صورت انصراف برنده اول يا دوم مزايده , سپرده آنان ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. -16 رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولتي و كشوري مصوب 77 / 10 / 22 مجلس شوراي اسلامي وهمچنين بند(و) و ماده ( 10 ) وظيفه عمومي براي كليه پيمانكاران الزامي است. -17 شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . -18 بهره بردار حق جذب اتباع بيگانه و كودكان كم سن و سال را به هيچ عنوان ندارد. -19 بهره بردار حق واگذاري بهره برداري و مديريت محل را به غير نداشته و در صورت اقدام , قرارداد فيمابين بطور يكجانبه لغو و ضمانت نامه وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. -20 در خصوص بكارگيري نيروي انساني , رعايت قانون كار الزامي بوده و مسئوليت اجراي آن بعهده بهره بردار مي باشد. -21 قيمت اسناد مبلغ -/ 100 / 000 ريال مي باشد كه بايستي به حساب شماره 0105585351006 درامد شهرداری درنزدبانک ملی واريزگردد.-22 جایگاه فوق هم اکنون دارای 8 نفر گارگر آموزش دیده می باشد به کار گیری آنها الزامی می باشد كليه 22 بند را بطور دقيق مطالعه نمودم. مهر و امضاء شركت: شهردار رضوانشهر اقدام كننده –امور مالی 01824621425و01824625025

<< بازگشت به ليست مناقصات