عنوان مزایده :آگهی مزایده یک باب مغازه (نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :گیلان
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :آگهی محلی
  تاريخ انتشار :93/05/02
  آخرين مهلت :93/05/13
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مزايده ( كتبي ) نوبت دوم شهرداري رضوانشهر باستناد مجوز شماره 198- ش شوراي اسلامي شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش سرقفلی یک باب مغازه خود واقع در بازارچه پونل به مساحت13 متر و نیم با کف موزائیک دیوارهای سیمانکاری وبدون درب ورودی و اب و برق تلفن بشرح زير از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده كتبي مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از موقعيت مغازه مطلع شوند . 2- شركت كنندگان در مزايده مبلغ 10میلیون ریال بمنظور شركت در مزايده كتبي بعنوان سپرده بحساب0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي با معادل آن چك پول همراه با پيشنهاد در پاكت لاك مهر شده كه جملات زير نوشته شده باشد – مربوط به آگهي مزايده كتبي فروش زمين ویا مغازه و تاريخ تسليم پيشنهاد و نشاني پيشنهاد دهنده . يك ساعت قبل از موعد مزايده تحويل دبيرخانه شهرداري نمايد ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 3- پيشنهادات فاقد فيش سپرده و يا چك پول و مشروط و مبهم و ناخوانا ترتيب اثر داده نمي شود . در صورت مشاهده مورد متقاضي هر گونه حقي را از خود سلب مي نمايد . 4- قيمت پايه مغازه پونل 180 میلیون ریال و قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه خوانده نخواهد شد و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 5- كليه پيشنهادات واصله در ساعت 14 ظهر روز دو شنبه مورخه 13/05/93 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات و نماينده شوراي اسلامي شهر مفتوح و قرائت مي گردد . 6- كليه هزينه هاي نقل و انتقال از قبيل دفترخانه و ماليات و حق الدرج آگهي و غيره بعهده برنده مزايده مي باشد . 7- برنده مزايده كتبي موظف است كل بهاء مغازه ها را نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 8- شهرداري پس از دريافت كل بهاء زمين و مغازه از خريدار نسبت به نقل و انتقال و واگذاري زمين اقدام خواهد نمود . 9- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . اسدی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات