عنوان مزایده :آگهی مزایده(کتبی)فروش یک قطعه زمین
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :93/06/17
  آخرين مهلت :93/06/25
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مزايده ( كتبي ) شهرداري رضوانشهر باستناد مجوز شماره 353- ش93/06/1 - شوراي اسلامي رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش قطعه زمين خود واقع درنبش کوچه ورودی به بازار هفتگی از سمت غرب مجاور زمین شایانفر بمقدار74 متر مربع داراي کاربری مسکونی با سند عادی بشرح زير از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده كتبي مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از موقعيت زمين مطلع شوند . 2- شركت كنندگان در مزايده مبلغ 10000000 ريال براي قطعه زمین فوق بمنظور شركت در مزايده كتبي بعنوان سپرده بحساب 0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي با معادل آن چك پول همراه با پيشنهاد در پاكت لاك مهر شده كه جملات زير نوشته شده باشد – مربوط به آگهي مزايده كتبي فروش زمين و تاريخ تسليم پيشنهاد و نشاني پيشنهاد دهنده . یک ساعت قبل از موعد مزايده تحويل دبيرخانه شهرداري نمايد ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 3- پيشنهادات فاقد فيش سپرده و يا چك پول و مشروط و مبهم و ناخوانا ترتيب اثر داده نمي شود . در صورت مشاهده مورد متقاضي هر گونه حقي را از خود سلب مي نمايد . 4- قيمت پايه براي زمین 74 متری به مبلغ 2500000 ریال و قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه خوانده نخواهد شد و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 5- كليه پيشنهادات واصله در ساعت 14 ظهر روزسه شنبه مورخه93/06/25 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات و نماينده شوراي اسلامي شهر مفتوح و قرائت مي گردد . 6- كليه هزينه هاي نقل و انتقال از قبيل دفترخانه و ماليات و حق الدرج آگهي و غيره بعهده برنده مزايده مي باشد . 7- برنده مزايده كتبي موظف است كل بهاء زمين را نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 8- شهرداري پس از دريافت كل بهاء زمين از خريدار نسبت به نقل و انتقال و واگذاري زمين اقدام خواهد نمود . 9- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . اسدی – شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات