عنوان مزایده :آگهی مزایده (کتبی نوبت دوم) فروش یک باب مغازه
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :1393/8/11
  آخرين مهلت :1393/09/05
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مزايده ( كتبي ) نوبت دوم شهرداري رضوانشهر باستناد مجوز شماره 488- ش شوراي اسلامي شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش یک باب مغازه خود واقع در طبقه زیرین پاساژ پاسارگاد در خ امام جنب بانک رفاه به مساحت 30/34 متر مربع با کف و دیوارهای سرامیکی درب ورودی پروفیل اهنی وشیشه جام دارای برق و زمین64متری فاز2 فرمانداری بشرح زير از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده كتبي مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از موقعيت مغازه مطلع شوند . 2- شركت كنندگان در مزايده مبلغ 65میلیون ریال برای مغازه و 2500000 ریال برای زمین 64متری بمنظور شركت در مزايده كتبي بعنوان سپرده بحساب0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي یا معادل آن چك پول همراه با پيشنهاد در پاكت لاك مهر شده كه جملات زير نوشته شده باشد – مربوط به آگهي مزايده كتبي فروش مغازه و تاريخ تسليم پيشنهاد و نشاني پيشنهاد دهنده . يك روز قبل از موعد مزايده تحويل دبيرخانه شهرداري نمايد ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 3- پيشنهادات فاقد فيش سپرده و يا چك پول و مشروط و مبهم و ناخوانا ترتيب اثر داده نمي شود . در صورت مشاهده مورد متقاضي هر گونه حقي را از خود سلب مي نمايد . 4- قيمت پايه مغازه 1/289/450/000 ریال وزمین 44/800/000 ریال و قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه خوانده نخواهد شد و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 5- كليه پيشنهادات واصله در ساعت 14 ظهر روز چهار شنبه مورخه 93/09/05 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات و نماينده شوراي اسلامي شهر مفتوح و قرائت مي گردد . 6- كليه هزينه هاي نقل و انتقال از قبيل دفترخانه و ماليات و حق الدرج آگهي و غيره بعهده برنده مزايده مي باشد . 7- برنده مزايده كتبي موظف است كل بهاء مغازه ها را نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 8- شهرداري پس از دريافت كل بهاء زمين و مغازه از خريدار نسبت به نقل و انتقال و واگذاري زمين اقدام خواهد نمود . 9- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . اسدی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات