عنوان مزایده :آگهی مزایده کتبی (مرحله دوم) طرح دریا
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :93/11/12
  آخرين مهلت :93/11/18
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات