عنوان مزایده :مزايده بهره برداري از جايگاه CNG شهرداری رضوانشهر
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :1394/05/25
  آخرين مهلت :1394/06/03
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :شرايط عمومي و اختصاصي مزايده بهره برداري از جايگاه CNG شهرداری رضوانشهر همراه شرايط و اسناد و مدارك لازم براي شركت در مزايده جهت مشاهده شرایط شرکت در مزایده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید *شرايط شركت در مزايده* اين شرايط به استناد مجوز شماره 810 / ش مورخه 13/12/92 شورای اسلامی شهر رضوانشهر و بر اساس فهرست بلند شرکت های تشخيص صلاحيت شرکت پخش فراوده های نفتی و از طريق مزايده عمومی صورت می پذيرد. موضوع مزايده : بهره برداري از جايگاه CNG شهرداری رضوانشهر واقع در خيابان امام(ره (جنب فرمانداری شهرستان رضوانشهر. آدرس كامل جايگاه و مشخصات فني در فرم شماره صفحه 13 پيوست مي باشد. -1 مدت اجاره : يك سال تمام شمسي مي باشد. -2 مبلغ تضمين شركت در مزايده : سپرده شركت در مزايده مبلغ -/ 50000000ريال كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه ذيل , همراه اسناد در پاكت الف به دستگاه مناقصه گذار تسليم شود. الف : ضمانت نامه بانكي بنام شهرداري رضوانشهر ج: واريز نقدي به حساب سپرده شماره 0105585407005 شهرداری نزد بانك ملي و ارائه رسيد بانكي. -3 مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگرو نيز قابل تمديد باشد.علاوه بر آن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود. -4 تمام اسناد مزايده در پاكتهاي مشخص شده گذارده شوند: الف : سپرده شركت در مزايده در پاكت ( الف). ب: شرايط شركت در مزايده در پاكت (الف). ج:تصوير مصدق روزنامه رسمي كشور و آگهي تاسيس و تغييرات شركت – تائيديه از شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان در پاكت(الف). د :برگ پيشنهاد قيمت بدون قلم خوردگي و با خط خوانا مهر و امضاء شده در پاكت)ب(. -5 هر دو پاكت در لفاف مناسب لاك و مهر شده تا ساعت 14و30 دقيقه ظهر روز سه شنبه مورخ 03/06/94 به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند. -6 جلسه كميسون معاملاتي در مورخ04/06/94 روز چهارشنبه راس ساعت 14 بعد از ظهر در محل دفتر کارشهردار تشكيل و پاكتهاي پيشنهاد دهندگان باز و قرائت خواهد شد. -7 دستگاه مزايده گذار در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است , برندگان اول و دوم مزايده براساس آئين نامه معاملات دولتي تعيين مي شوند. -8 هر گاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند طبق ماده 56 آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني و تاسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتار خواهد شد. -9 اسناد مزايده شامل: الف- دعوتنامه شركت در مزايده 3 برگ كه بايد تمام صفحات مهر و امضاء شود. ب- مشخصات و آدرس جايگاه CNG مورد مزايده. ج-شرايط عمومي و اختصاصي قرارداد ح-شرح خدمات قرارداد و فرم پيشنهاد قيمت مي باشد. -10 در صورت ناقص بودن پاكت الف پاكت ب باز نخواهد شد و نام شركت يا پيمانكار از مزايده حذف خواهد شد. -11 برنده مزايده موظف است تا يك هفته بعد از اعلام برنده شدن نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد و در صورت عدم مراجعه سپرده وی ضبط و از برنده بعدی دعوت بعمل خواهد آمد. -12 پيشنهاد دهندگان بايستي برمبناي حداقل50 درصد ازفروش گاز طبيعي را بعد از كسر بهاء گاز(سهم اداره گاز ) را بعنوان سهم شهرداري پيشنهاد دهند و پيشنهاد دهنده اي كه بيشترين در صد را براي شهرداري در برگ پيشنهاد با خط خوانا و بدون قلم خوردگي و بدون قيد و شرط درج نمايد برنده مزايده خواهد بود وضمناً در صورت افزايش بهاي گاز نسبت هاي پيشنهادي ملاك عمل خواهد بود. -13 مبناي فروش جايگاه بر اساس ارقام كنتور مصرفي شركت گاز مي باشد. -14 در صورت برنده شدن ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000 / 000 / 2000 ريال در وجه شهرداري ويا سند معتبر ملك يا ساختمان به ارزش 000 / 000 / 000 /15 ريال اخذ خواهد شد و در شعبه امورمالي شهرداري نگهداري و بعد از اتمام مدت قرارداد و تسويه حساب كامل از تمام ادارات و شركتها وخود شهرداري به وي استرداد خواهد شد و به نسبت افزايش قيمت گاز تضمينها نيز افزايش يافته وبهره بردار متعهد به ارائه تضمين لازم بوده و همچنين متعهد به تمديد ضمانت نامه در صورت اتمام مهلت ضمانتنامه تا پايان زمان تسويه حساب قرارداد مي باشد. -15 در صورت انصراف برنده اول يا دوم مزايده , سپرده آنان ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. -16 رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولتي و كشوري مصوب 77 / 10 / 22 مجلس شوراي اسلامي وهمچنين بند(و) و ماده ( 10 ) وظيفه عمومي براي كليه پيمانكاران الزامي است. -17 شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . -18 بهره بردار حق جذب اتباع بيگانه و كودكان كم سن و سال را به هيچ عنوان ندارد. -19 بهره بردار حق واگذاري بهره برداري و مديريت محل را به غير نداشته و در صورت اقدام , قرارداد فيمابين بطور يكجانبه لغو و ضمانت نامه وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. -21 در خصوص بكارگيري نيروي انساني , رعايت قانون كار الزامي بوده و مسئوليت اجراي آن بعهده بهره بردار مي باشد. -21 قيمت اسناد مبلغ -/ 000 / 100 ريال مي باشد كه بايستي به حساب شماره 0105585351006 درامد شهرداری درنزدبانک ملی واريزگردد. كليه 21 بند را بطور دقيق مطالعه نمودم. مهر و امضاء شركت: شهردار رضوانشهر اقدام كننده –امور مالی 01824621425و01824625025 *پيوست شماره يك ( شرايط عمومي : ماده 1: تعاريف و اصلاحات در اين قرارداد كلمات و اصلاحات مندرج در ذيل دلالت بر معاني و مضامين زير خواهند داشت مگر آنكه سياق عبارت معني ديگري ايجاب نمايد. الف : كليه قرارداد معطوف است به سند اين قرارداد كه في ما بين شهرداري رضوانشهر و بهره بردار منعقد شده است. ب:منظور از كارفرما شهرداري رضوانشهر مي باشد. ج:منظور از بهره بردار يا افراد طرف قرارداد شركت برنده مزايده مي باشد. د: منظور از توليد و عرضه عبارت است كليه كارهاي مربوط به فشرده سازي و تزريق گاز طبيعي و موارد جانبي آن كه بهره بردار تقبل نموده است تحت اين قرارداد ارائه نمايد. ماده 2- تعهدات بهره بردار: -2-1 بهره بردار بايد خدمات موضوع قرارداد را طبق شرح كار با بهترين روشهاي فني كه در اسنادقرارداد ذكر شده است و با استفاده از كاركناني كه در موضوع كار تجربه و تخصص كافي دارند و به هزينه خود انجام دهد و در صورت مشاهده هر گونه اشتباه شكلي يا فني در اسناد , مراتب را به كارفرما اعلام نمايد. -2-2 براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد , بهره بردار موظف است پرسنل واجد صلاحيت كه داراي تائيديه گذراندن دوره آموزشي از سوي سازمانها و شركت هاي معتبر ذيربط مي باشد و يا در صورت معرفي نيروهاي آموزش ديده بومي از طرف شهرداري را به موقع تامين و نسبت به كار گيري آنان اقدام خواهد نمود. -2-3 بهره بردار در تمام مدت قرارداد مسئوليت كامل حسن اجراي خدمات كاركنان متخصص خود را به عهده دارد.كار فرما مي تواند به دلايل عدم كفايت فني و قابليت حرفه اي , تعويض افرادي از كاركنان بهره بردار را بخواهد در اين صورت بهره بردار بدون اينكه تعهد و هزينه اي در اين مورد براي كار فرما ايجاد نمايد , بايد در اسرع وقت ممكن وحداكثر ظرف مدت پانزده روز به درخواست كارفرما عمل نمايد و نسبت به جايگزيني وي با افراد واجد صلاحيت اقدام نمايد. مسئوليت بهره بردار در اين مدت جايگزيني , كماكان ادامه خواهد يافت. -2-4 پرداخت تمام حقوق و مزاياي ماهانه پرسنل بهره بردار و ساير حقوق مندرج در قانون كار منجمله سابقه كار و پاداش و عيدي و مرخصي و خسارات اخراج و هزينه هاي تسويه حساب و ساير هزينه هاي ناشي از اجراي قانون كار و نيز هزينه هاي بيمه نمودن كاركنان مزبور از نظر تامين اجتماعي و كسر حق بيمه و نيز ماليات حقوق و ديگر هزينه هاي متصور در خصوص استخدام و اخراج پرسنل بهره بردار , تماما بعهده بهره بردار مي باشد و كارفرما را از بابت اينگونه مخارج و مسئوليتها مصون و مبري مي دارد و بهره بردار موظف است در صورتيكه بر اثر عدم رعايت آنها حادثه و يا خسارتي وارد شود بهره بردار راساً و مستقيماً مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. -2-5 هيچ يك از كاركنان بهره بردار مستخدم كارفرما محسوب نخواهد شد و بهره بردارمتعهد است مراتب عدم ارتباط استخدامي وي با كار فرما را صريحاً در قراردادهاي آنان درج نمايد كارفرما را از هر گونه ادعايي كه در اين ارتباط در هر زمان توسط كاركنان بهره بردار عليه كار فرما در هر مرجعي طرح شود مصون و مبري مي دارد و در صورت محكوميت كار فرما. بهره بردار متعهداست تمام هزينه هاي حاصله با انضمام هزينه هاي غير مستقيم تحميل شده به كار فرما را جبران نمايد. -2-6 كارفرما در قبال هرگونه دعاوي تقاضاها , هزينه ها و مخارج در خصوص فوت يا جراحت يا ضرر و زيان وارده به اموال , كاركنان , خدمه و مستخدمين بهره بردار مصون و مبري مي باشد و كليه اين مسئوليتها به عهده بهره بردار است. -2-7 بهره بردار مي بايستي در اجراي قرارداد كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران رعايت نمايد و در صورت تخلف از قوانين و مقررات بهره بردار كارفرما را در قبال هر گونه دعاوي , هزينه ها و مخارج و مسئوليتهاي ناشي از قصور بهره بردار در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت. -2-8 هر گاه بهره بردار در اجراي تمام يا قسمتي از موارد مندرج در قرارداد و همچنين نگهداري كليه اموال و لوازم و تاسيسات جايگاه سهل انگاري يا كوتاهي كند و بر اثر آن خسارتي وارد آيد يا از انجام تعهداتي كه به عهده دارد خود داري نمايد , كار فرما حق خواهد داشت آن تعهدات را به جاي بهره بردار انجام داده و هزينه هاي مربوطه را از محل مطالبات و يا تضمينهاي او يا ساير قرارداد هائي كه در اين خصوص با كارفرما داشته برداشت نمايد , در اين صورت هر گونه ادعاي بهره بردار نسبت به اين قبيل پرداختها و همچنين نسبت به تشخيص كار فرما , خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر محاسبه مبلغ پرداختي مسموع نخواهد بود. -2-9 در مواردي كه موضوع قرارداد ارتباط با واحد يا سازمانهاي ديگر را دارد , بهره بردار موظف است با واحد يا سازمانهاي ذيربط همكاري كند و بهره بردار به هيچ وجه نماينده كار فرما محسوب نمي شود. ماده 3- ماليات: پرداخت ماليات بر درآمد و ساير حقوق دولتي مربوط به بهره بردار و كاركنان نامبرده ناشي از اجراي اين قرارداد , كه در زمان امضاي قرارداد به موجب قوانين حاكم است يا بعداً وضع مي شود بعهده بهره بردار مي باشد وتسويه حساب مالياتي متعلقه به قرارداد, بعهده بهره بردار مي باشد. ماده 4- بيمه هاي اجتماعي : -4-1 بهره بردار مي بايست كليه كاركنان خود را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نموده و ليست اين كاركنان را همه ماهه طبق قانون تامين اجتماعي , به سازمان مذكور ارسال نمايد و يك نسخه از آن را به شهرداري رضوانشهر تسليم نمايد. -4-2 آزاد سازي تضمين هاي اخذ شده از بهره بردار منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي و اداره كار مي باشد. -4-3 پرداخت جرائم پيش بيني شده در قانون تامين اجتماعي مربوط به تاخير تائيديه حق بيمه و يا تسليم ليست كاركنان كلاً بعهده و هزينه بهره بردار مي باشد. ماده 5-فسخ قرارداد: در صورتي كه بر كارفرما معلوم شود عوامل فني و تشكيلاتي لازم براي همكاري در انجام وظايف موضوع قرارداد را به موقع فراهم نساخته است و يا دقت لازم و معمولي كه از يك بهره بردار جهت همكاري در ارائه خدمات انتظار مي رود را در انجام وظايف و خدمات خود اعمال نمي نمايد , كار فرما به بهره بردار كتباً اخطار خواهد كرد كه نواقص و معايب كار خودرا طي يك هفته بر طرف سازد در صورتيكه در پايان مدت مذكور بهره بردار مطابق اخطار كارفرما عمل ننمايد و يا شروع به رفع نقصيه ننموده و يا دلايل قانع كننده اي را به كار فرما ارائه ننمايد كار فرما حق خواهند داشت اين قرارداد را فسخ نمايد ,كارفرما مي تواند در صورت هر گونه قصور و تخلف بهره بردار بنا به تشخيص خود قرارداد را فسخ نموده و ضرر و زيانهاي وارده را بر حسب بند 2- 8 از محل مطالبات و حسن انجام تعهدات بهره بردار جبران نمايد. ماده 6- بهره بردار بايد تعهدات ناشي از اين قرارداد را با بكار بردن بهترين روشها و اصول متداول و بر اساس استانداردهاي حرفه اي معمول و نيز استاندارد هاي موجود و معتبر كه از سوي كارفرما به هر طريق اعلام مي گردد انجام دهد بهره بردار انجام وظايف مذكور در اين قرارداد حداكثر مهارت و دقت وجديت خود را به كار خواهد برد. ماده 7- حوادث قهريه)فورس ماژور : ( -7-1 هر گونه تاخير يا وقفه در انجام خدمات قرارداد كه به علت حوادث قهريه روي دهد , در انجام تعهدات تلقي نشده و موجب ادعاي غرامت و يا جبران خسارات نخواهد شد. -7-2 فورس ماژور ياحوادث قهريه به معناي اتفاقاتي است كه خارج از اختيار و كنترل طرفين بوده , به طوريكه پيش بيني از آن به صورت عادي و منطقي ممكن نباشد و از سوي ستاد حوادث غير مترقبه استان يا شهرستان رسماً اعلام شده باشد. -7-3 در صورت بروز شرايط فورس ماژور , طرفي كه به واسطه شرايط مزبور قادر به اجرا و ادامه وظايف و تعهدات قرارداد خود نباشد , بايستي فوراً مراتب را به طرف ديگر اطلاع داده و كليه كوششهاي ممكن به منظور رفع چنين شرايطي را به عمل آورده و خدمات تحت قرارداد را به محض رفع چنين وضعيتي از سر بگيرد. -7-4 در صورت وقوع وضعيت فورس ماژور طرفين قرارداد موضوع را مورد بحث و بررسي قرارداده ومناسب ترين راه حل را با در نظر داشتن موارد و شرايط قرارداد انتخاب و تصميم گيري خواهد كرد. ماده 8-حق واگذاري: -8-1 بهره بردار حق ندارد بدون تصويب كارفرما تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر واگذار و يا انتقال دهد , مگر در صورت لزوم و تائيد كتبي كارفرما , در صورت موافقت كار فرما با واگذاري بخشي از موضوع قرارداد به شخص ثالث , اين امر رافع مسئوليت بهره بردار در مورد آن قسمت از موضوع قرارداد نخواهد بود. -8-2 كارفرما مي تواند تمام يا قسمتي از حقوق و يا اختيارات خود را به غير تفويض نمايد و مراتب را به بهره بردار اطلاع دهد. ماده 9- نمايندگان كارفرما و بهره بردار: -9-1 كارفرما نماينده خود را در ارتباط با موضوع اين قرارداد كتباً به بهره بردار معرفي خواهد نمود. -9-2 بهره بردار موظف است براي اجراي اين قرارداد و نظارت بر حسن انجام اجراي موضوع قرارداد ,حداكثر ظرف مدت هفت روز از امضاي قرارداد , نماينده تام الاختياري تعيين و كتباً به كارفرما معرفي نمايد, نماينده مزبور بايد در تمام اوقات در دسترس كارفرما باشد نماينده بهره بردار موظف است مشكل و يا مشكلات ناشي از اجراي اين قرارداد را حل و فصل نمايد. -9-3 در صورتي كه بهره بردار بخواهد نماينده خود را عوض نمايد بايد ظرف مدت 24 ساعت كار فرما را مطلع نمايد. ماده 10 - رعايت قرارداد: بهره بردار بايد خدمات موضوع قرارداد را طبق مفاد قرارداد كه توسط كارفرما به بهره بردار ابلاغ خواهد شد انجام داده و به اتمام رساند , كارفرما نيز متقابلاً تعهداتي را كه موجب اين قرارداد پذيرفته است , بدون تاخير و يا وقفه انجام خواهد داد. ماده 11 -جريمه ها : در صورت تعلل وتاخير غير مجاز بهردار از ارائه خدمات , به شرح ذيل , مشمول جريمه مي شود. در ازاي هر روز توقف و تعللي در ارائه خدمات علاوه بر پرداخت حق السهم آن روز به ميزان متوسط در آمد روزانه براي همان روزبهره بردار مشمول جريمه به ازاي هر روز مبلغ -/ 10 / 000 / 000 ريال به حروف ده ميليون ريال مي شود كه از تضمينهاي ارائه شده به كارفرما وساير مطالبات توسط كارفرما كسر مي شود. ماده 12 - اخذ خسارت از بهره بردار: كارفرما حق خواهد داشت به اختيار خود خسارت وارده به تجهيزات واگذاري به استناد گزارشهاي كارشناسي كه به واسطه فعل و يا ترك فعل بهره بردار و خسارات ناشي از كيفيت نامطلوب خدمات ناقص توسط او مي باشد را از محل تضمين هاي ماخوذه بهره بردار برداشت و جبران نمايد , بديهي است اين امر مانع از طرح دعوي در محاكم صالحه توسط كارفرما نيست. ماده 14 -نشاني طرفين براي ارسال اطلاعيه ها و مكاتبات: -1 نشاني كارفرما :رضوانشهر –شهرداری رضوانشهر – تلفن 01824622124 و25 . -2 نشاني بهره بردار: :.................................................................................................................. -1 -14 هر گونه مكاتبه اي كه طبق اين قرارداد بعنوان كارفرما و يا بهره بردار باشد, بايد به نشانه هاي مذكور در قرارداد ارسال و يا تحويل پست سفارشي شود و در مورد فاكس متعاقباً بايد تائيديه لازم بنحو مزبور ارسال شود. -14-2 هر گاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد فوراً موضوع را كتباً به طرف ديگر اعلام نمايد و تا وقتيكه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است , ارسال نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشاني مذكور در صدر اين قرارداد ارسال و ابلاغ شده تلقي خواهد شد. ماده 15 - متفرقه: -15-1 هر گونه دستور العمل و ابلاغيه به بهره بردار در حين كار جزء لا ينفك اسناد قرارداد , تلقي مي گردد. -15-2 پيشنهاد دادن هر نوع وجه نقد , هدايا يا بخشش از سوي يكي از طرفين , كارگزاران , كاركنان و مامورين آنها يا بهره برداران دست دوم آنها بعنوان رشوه و فساد تلقي شده و در نتيجه نقض قرارداد محسوب شده و كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را به علت قصور بهره بردار فسخ نمايد. -15-3 صورت جلسه تحويل و تحول جايگاه , همزمان با تحويل جايگاه توسط نمايندگان طرفين تهيه و امضاء مي شود كه جزء اسناد قرارداد محسوب مي شود. -15-4 بهره بردار متعهد است گزارشهاي روزانه و يا هفتگي ويا ماهانه خود را با مدارك دقيق پس از تائيد ناظر كارفرما (دبير خانه شهرداري رضوانشهر ( كه شامل مقدار كاركرد , در آمد حاصل از فروش گاز , ارسال ليست كاركنان به بيمه و دارائي و .... به كارفرما ارائه دهد. ماده 16 -ساير تعهدات طرفين: *شرايط اختصاصي * تعهدات بهره بردار: -1 توزيع و عرضه گاز طبيعي فشرده بر اساس دستورالعملهاي سازمانها و شركت هاي ذيربط ومطابق قيمتهاي مصوب توسط دولت براي بهره بردار الزامي است. -2 نگهداري مطلوب از تجهيزات , تاسيسات و مستحدثات و.... جايگاه توسط بهره بردار. -3 هزينه تعميرات كلي و اساسي ساختمان و تجهيزات جايگاه از جمله تعميرات Overhanul Major و هزينه تامين قطعات مربوطه اين نوع تعميرات به تشخيص سازمانها و شركت هاي ذيربط بر عهده شخص بهره بردارخواهد بود.لازم به ذكر است بهره بردار مي بايست در هنگام تحويل جايگاه به كارفرما و يا بهره بردار ديگر به تشخيص كارفرما پس از اتمام مهلت قرارداد با ارائه گواهي تست دستگاهها كه دال بر سالم بودن دستگاه و تجهيزات مي باشد از شركت سازنده جايگاه با هماهنگي كارفرما اقدام نمايد. اين گواهي با هماهنگي شهرداري رضوانشهر واعزام كارشناسان شركت سازنده جايگاه به محل جايگاه درصورت عدم وجود هرگونه نقص درسيستم فني جايگاه قابل صدور خواهد بود.درغيراينصورت كارفرما مطابق قرار داداقدام خواهد نمود وبهره بردار موظف خواهد بودنسبت به تعميرات اساسي واخذ گواهي سلامت از سازمانها و شركت هاي ذيربط وتحويل جايگاه به كارفرما اقدام نمايد.در غير اينصورت شهرداري راساً اقدام به تعمير خواهد نمود و هزينه آن را از تضمين ها ي بهره بردار برداشت خواهد كرد. -4 نرخ قيمت گاز مصرفي و قيمت عرضه آن در جايگاه تابع قوانين و مقررات كشوري خواهد بود. -5 هزينه قبوض مصرفي آب و برق و گاز و تلفن در جايگاه بر عهده بهره بردار است. -6 هزينه نگهداري و شارژ تجهيزات ايمني , اعلام و اطفاء حريق بر عهده بهره بردار است. -7 بهره بردار متعهد مي شود بر اساس دستورالعمل و رويه ايمني جايگاههاي سوختگيري كه كارفرما وشركت گاز تهيه و در اختيار ايشان قرارمي دهد عمل نمايد . -8 رعايت نكات ايمني و بهداشت شغلي مطابق استاندارد OHSAS18001 و اعمال آموزشهاي مربوط به آن. -9 انجام معاينات ادواري كاركنان جايگاه مطابق دستوالعمل هاي استاندارد OHSAS و آيين نامه هاي كار فرما. -10 تامين نيروي انساني مورد نياز صلاحيت دار و داراي مجوز جهت سمت هاي مديريت جايگاه ,اپراتوري و مسئول فني جايگاه مطابق نظريه كار فرما. -11 آموزش نيروي انساني مورد نياز جايگاه تحت نظارت كارفرما و اخذ گواهينامه طي دوره آموزشي براي هر نفر از سازمانها و شركت هاي ذيربط. -12 نمونه گيري از گاز ورودي به جايگاه در صورت لزوم ( زمان مناسب از سوي كارفرما اعلام خواهد شد). -13 كنترل برچسب سوختگيري خودرو ها , در صورت عدم رعايت اين موضوع كليه مسئوليتهاي حقوقي ومالي بر عهده بهره بردار خواهد بود و كار فرما مي تواند اقدام به اخذ جريمه مطابق مسئوليتها و آيين نامه هاي خود نمايد. -14 ارائه گزارش هاي لازم مورد اشاره توسط كارفرما. -15 اقدام به اخذ بيمه نامه هاي جامع مطابق دستوالعمل هاي مربوطه. -16 هماهنگي با شركتهاي سازنده تجهيزات و شركتهاي ايراني آنها جهت تامين قطعات يدكي و خدمات تعمير و نگهداري. -17 تامين كليه لوازم تجهيزات اداري -18 تهيه و تامين كفش ايمني و لباس كار پرسنل جايگاه مطابق با دستورالعمل شركت گاز. -19 تدارك كار نيروي انساني در طول شبانه روز مي باشد و ارائه خدمات به خودرو ها طي 24 ساعت شبانه روز انجام خواهد شد. -20 ارائه آمار نيروي انساني جايگاه در هر ماه به كارفرما و بکارگيری 8نفرنيروی اموزشی موجود الزامی است . -22 معرفي سرپرست آموزشي از سوي بهره بردار به جهت هماهنگي هاي امور آموزش. (در صورت نياز) -23 تعهدات بهره بردار علاوه بر انجام تمامي موارد مذكور هم كه بر اساس صلاحديد كارفرما به بهره بردار ابلاغ مي گردد خواهد بود بدون اينكه براي كارفرما تعهد مالي ايجاد شود. -24 مدت قرارداد منعقده با بهره بردار از تاريخ عقد قرارداد يك سال تمام شمسي خواهد بود. -26 جايگاه CNG (بصورت اجاره) دراولويت اول به شركت هايي واگذار خواهد شد كه مورد تائيد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان باشند در غير اينصورت شركتهاي كه داراي تائيديه از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان نمي باشند با توجه به توافق بعمل آمده با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بشرطي به بصورت اجاره واگذارخواهد شد كه شركت هاي برنده متعهد و ملزم مي گردند كه با شركت هاي سازنده dresser و دلتا جهت تعميرات و نگهداري و پشتيباني و اورهال نمودن جايگاه با سپردن وثيقه و تضميني مطمئن نسبت به انعقاد قرارداد با شركت هاي فوق الذكر اقدام و نسخه اي از قرارداد هاي منعقده رانيز به شهرداري ارسال نمايند. -27 سرويس دوره اي كليه دستگاههاي جايگاه و تعميرات بعهده بهره بردار بوده و ملزم به عقد قرارداد با شركت dresser و دلتا ( شركتهاي سازنده دستگاهها) مي باشد و يك نسخه از قرارداد را بايستي به شهرداري ارائه نمايد و اين قراردادجزء لاينفك قرارداد فيما بين خواهد بود و ضمناً شركت هاي مورد تائيد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان نيزمكلف به انقعاد قرارداد با شركت هاي سازنده dresser و دلتا مي باشند. -28 بيمه جايگاه : CNG -1 شركت هاي برنده جايگاه ) بهره بردار) متعهد و ملزم مي گردند كه از تاريخ ابلاغ قرارداد و تحويل جايگاههاي CNG به آنها نسبت به تحت پوشش قراردادن بيمه جامع با تامين نظر شهرداري اقدام نمايند. -2 تجهيز و نصب دوربينهاي مدار بسته در جايگاه به منظور نظارت تصويري از ساختمان مركزي بطوريكه پنجاه درصد هزينه آن بعد از تائيد فاكتور هاي معتبر از محل در آمد سهم شهرداري از جايگاه پرداخت خواهد شد و پنجاه درصد مابقي بر عهده بهره بردار مي باشد. ))آدرس و مشخصات جايگاه CNG شهرداري رضوانشهر)) -1 جايگاه CNG شهرداری ) واقع در خيابان امام ره جنب فرمانداری رضوانشهر) الف- تعداد ديسپنسر: 3عدد ب- تعداد نازل سوختگيري: 6عدد ج- مارك دستگاه و تجهيزات نصب شده : dresser ح- شماره اشتراك گاز 101012001348256 مدارك لازم براي شركت در مزايده: اسناد , فرمها و مدارك لازم مزايده در دو پاكت ( الف و ب) تهيه و تسليم مي شوند كه محتويات هر يك بشرح ذيل مي باشد. پاكت الف : كپي اساسنامه و آگهي تاسيس وآخرين تغييرات و در صورت داشتن اصلاحات شركت كپي آن براي اشخاص حقيقي و حقوقي و در صورت داشتن سابقه عملي مورد تائيد محل مورد خدمت و مدرك دانشگاهي معتبر و مرتبط با رشته هاي تاسيسات براي اشخاص حقيقي تمامي اين اسناد بايد كپي برابر اصل شده باشند -1 كپي شناسنامه مدير عامل شركت براي اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي تصوير شناسنامه فرد شركت كننده و مشخص نمودن دقيق صاحبان امضاء با مهر و امضاء شركت. -2 فهرست امكانات وتوانايي مالي شركت وافراد حقيقي. -3 رزومه سوابق كاري مرتبط باموضوع اين مزايده . -4 فهرست اطلاعات پرسنلي )كارشناسان ومتخصصان مرتبط( به همراه تخصص آن الزامي است. -5 فيش واريزي با ضمانت نامه بانكي سپرده شركت در مزايده. -6 تاييد وقبول شرايط عمومي واختصاصي مزايده. -7 تاييد وقبول وجه قرارداد. -8 كليه اسناد ومدارك)شرايط اختصاصي-عمومي - شرايط عمومي پيوست قراردادو...) تاييد وبه مهر امضاءمجاز شركت كنندگان. پاكت ب) پيشنهاد مبلغ)درصد(طبق فرم ارايه شده با خط خوانا و بدون قلم خوردگي و بدون لاك خوردگي و بدون شرط. تمام بندهاي قيد شده در اسناد مزايده را بطور دقيق و كامل مطالعه نمودم. مهر و امضاء مدير عامل شركت بهره بردار: اقدام كننده – مالی

<< بازگشت به ليست مناقصات