عنوان مزایده :]گهی مزایده حضوری(حراج)
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :94/09/10
  آخرين مهلت :94/09/22
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :آگهي مزايده حضوری ( حراج ) شهرداري رضوانشهر در نظر داردبر اساس مصوبه شماره 231/5 /ش = 10/04/94نسبت به فروش مقداری از اقلام فرسوده شامل لاستیک – اهن الات – یخچال – تلویزیون- فرش - پتو و بالش خود را در محوطه شهرداری بشرح زير از طريق مزايده حضوری یا حراج اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده (حضوری) مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از موقعيت مورد مزایده مطلع شوند . 2-شركت كنندگان در مزايده مبلغ2000000 ريال بمنظور شركت در مزايده حضوری بعنوان سپرده بحساب0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي با معادل آن چك پول جهت شرکت در مزایده تحویل اعضای کمیسیون مزایده نمایند ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 2- پيشنهادات فاقد فيش سپرده و يا چك پول و مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نمي شود . در صورت مشاهده مورد متقاضي هر گونه حقي را از خود سلب مي نمايد . 3- قيمت پايه برای هر مورد مزایده جداگانه اعلام می شود و قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه خوانده نخواهد شد و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 4- مزایده راس ساعت 9 صبح دو شنبه مورخه 23/09/94 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات برگذار مي گردد . 5- كليه هزينه هاي حمل ونقل و تفکیک و بارگیری وباسکول غیرو برعهده برنده مزایده می باشد . 6- برنده مزايده حضوری موظف است كل بهاء مورد مزایده را نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 7- شهرداري پس از دريافت كل بهاء از خريدار نسبت به نقل و انتقال و حمل مورد مزایده اقدام خواهد نمود . 8- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . اسدی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات