عنوان مزایده :آگهي مزايده حضوری ماشین آلات ( حراج )
  آگهي در محدوده :ایران
  منتشر کننده :شهرداری رضوانشهر گیلان
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه خزر
  تاريخ انتشار :95/04/09
  آخرين مهلت :95/04/30
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :آگهي مزايده حضوری ( حراج ) شهرداري رضوانشهر در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 800/5 -94/ش = 04/12/ 94 نسبت به فروش 4 ستگاه ماشین الات شهرداری را بشرح زير از طريق مزايده حضوری یا حراج اقدام نمايد . 1- كسانيكه مايل به شركت در مزايده (حضوری) مي باشند مي توانند همه روزه بغير از ايام تعطيل در ساعت اداري به شهرداري مراجعه و از موقعيت مورد مزایده مطلع شوند . 2-شركت كنندگان در مزايده مبلغ92000000ريال بمنظور شركت در مزايده حضوری بعنوان سپرده بحساب0105585407005 شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر پرداخت و يك نسخه از فيش واريزي را جهت شرکت در مزایده تحویل اعضای کمیسیون مزایده نمایند ‘ در غير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارد . 2- . مشخصات ماشین الات : الف : ماشین مینی بوس ایویکو مدل 1388 برنگ سفید روغنی با ظرفیت 20 نفر با سوخت گازوئیل با 6 چرخ و بیمه نامه شخص ثالث و سالم . ب : کامیون یخچال دار 4 سیلندر فوتون مدل 1388 صفر کیلو متر برنگ سبز روغنی با ظرفیت 6 تن با سوخت گازوئیل وموتور یخچال جدا و 6 چرخ داری بیمه نام شخص ثالث . ج : ماشین پژو پارس مدل 1387 برنگ نقره ای متالیک تک سوز با بیمه نام شخص ثالث و سالم . د: ماشين خاور بنز پرس زباله مدل 88 برنگ نارنجی روغنی دارای بيمه نامه شخص ثالث با ظرفيت 8 تن سيتم هيدروليک 3- قيمت پايه برای هر مورد مزایده جداگانه تعیین شده و قيمت پيشنهاد شده كمتر از مبلغ پايه مورد قبول نخواهد بود و سپرده نفرات برنده اول و دوم و سوم نزد شهرداري ضبط و حد اكثر پس از 1 هفته به صاحب آن مسترد مي گردد . 4- مزایده راس ساعت 5/9 صبح روزچهارشنبه مورخه 30/04/95 در محل كار شهردار با حضور اعضاء كميسيون معاملات برگذار مي گردد . 5- كليه هزينه هاي حمل ونقل و روزنامه غیرو برعهده برنده مزایده می باشد . 6- برنده مزايده حضوری موظف است كل بهاء مورد مزایده حدالکثر ظرف مدت 1 هفته نقدا" بحساب 0105585351006 درآمد شهرداري در نزد بانك ملي رضوانشهر به كسر ميزان سپرده پرداخت و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت سپرده آن بنفع شهرداري ضبط مي گردد و بترتيب با نفر دوم و سوم عمل خواهد شد . 7- شهرداري پس از دريافت كل بهاء از خريدار نسبت به نقل و انتقال و حمل مورد مزایده اقدام خواهد نمود . 8- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . اسدی - شهردار رضوانشهر

<< بازگشت به ليست مناقصات