پروژه های عمرانی در سال 1394

 • رنگ آمیزی جداول

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :کارگران شهرداری

 

 • موزائیک فرش خیابان سردار جنگل

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :طهماس مروتی

 

 • لکه گیری و آسفالت کوچه رضوان

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :اسماعیل حدادی

 

 • نصب تندیس زن نشاکار در میدان نماز

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :اسکندر الله بداشتی

 

 • نصب تندیس مرد ماهیگیر در مثلثی میدان امام رضا (ع)

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :اسکندر الله بداشتی

 

 • نصب مجسمه آزادی در میدان شهدا

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :شرکت جهان فن حجم

 

 • نصب تندیس اسب در مثلثی میدان فرهنگ

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :شرکت جهان فن حجم

 

 • روکش آسفالت خیابان سردار جنگل از میدان قدیر تا پل تیزرو

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

           پیمانکار: شرکت ایمن بنا

        

 

 • موزائیک فرش خیابان ماه کوچه

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :طهماس مروتی

 

 • نصب تندیس پرنده ماهی در میدان فرهنگ

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :شرکت جهان فن حجم

 

 • لکه گیری و آسفالت کوچه ایمان

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :اسماعیل حدادی

 

 • نصب تمثال شهدا ی شهر رضوانشهر در بلوار امام (ره)

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :شرکت جهان فن حجم

 

 • زیرسازی و آسفالت خیابان شهید بایگان

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :اسماعیل حدادی

 

 • زیرسازی و تسطیح جاده کمربندی بیگزادمحله

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :رضایی

 

 • زیرسازی و روکش آسفالت خیابان شهید قندی

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :شرکت ایمن بنا

 

 • زیرسازی و روکش آسفالت خیابان شهید قندی به طرف کانال

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :شرکت ایمن بنا

 

 • زیرسازی و تسطیح زمین جنب کانال جهت آماده سازی بازار هفتگی جدید

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :حسن رضایی

 

 • رنگ آمیزی ترافیکی پیاده روهای  سر چهار راه

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :کیوان محمدی نژاد

 

 • روکش آسفالت خیابان امام از روبروی فرمانداری تا میدان امام رضا(ع)

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :شرکت ایمن بنا

 

 • روکش آسفالت خیابان امام جلوی بانک مسکن

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :شرکت ایمن بنا

 

 • زیرسازی و روکش آسفالت خیابان سردار جنگل کوچه مدرسه شرف قدیم

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :اسماعیل حدادی

 

 • زیرسازی حاشیه جاده بیگ زاد محله جهت آماده سازی برای آسفالت

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :شهرداری رضوانشهر

 

 • نصب تندیس یا علی در مثلثی میدان غدیر سردار جنگل

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :شرکت جهان فن حجم

 

 • آسفالت کوچه شهید بایگان

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :اسماعیل حدادی

 

 • زیرسازی و آسفالت فاز نهضت

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :اسماعیل حدادی

 

 • تعریض و آسفالت خیابان 22 بهمن از میدان کوثر به طرف پل ارده رود کنار

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :اسماعیل حدادی

 

 • آسفالت خیابان 22 بهمن از مسیر کمربندی جدید تا پل ارده رودکنار

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :شرکت ایمن بنا

 

 • موزائیک فرش پیاده رو از میدان امام رضا (ع) تا اداره آب و فاضلاب شهرستان رضوانشهر

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :آبان سازان اشکان