پروژه های عمرانی در  سال 1393

 • روکش و آسفالت خیابان شهید شکوری

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار دستمزدی :اسماعیل حدادی

 

 • زیر سازی و آسفالت کوی عرفان خیابان 22 بهمن

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : شرکت گیل سفال

 

 • آسفالت کوچه سهند 1

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : اسماعیل حدادی

 

 • روکش آسفالت خیابان 22 بهمن

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : شرکت ایمن بنا

 

 • زیر سازی خیابان شهید راستگو سیابلش

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : واحد امانی شهرداری

  

 • روکش آسفالت فاز فرمانداری

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : شرکت گیل سفال

 

 • روکش آسفالت محوطه مسجد غریب بنده

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : شرکت ایمن بنا

 

 • ترمیم نوار حفاری خیابان باشگاه حجاب

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار دستمزدی :اسماعیل حدادی

 

 • آسفالت کوچه قلمچی بطول 35 متر

           کارفرما :شهرداری رضوانشهر

           پیمانکار دستمزدی :اسماعیل حدادی

 

 • زیرسازی وترمیم آسفالت خیابان شهید نورانی به مساحت 1800 متر مربع

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

           پیمانکاردستمزدی :اسماعیل حدادی

 

 • زیرسازی کوچه یاس

           کارفرما :شهرداری رضوانشهر

          پیمانکار :اسماعیل حدادی

 

 • زیر سازی و تعریض خیابان شهید باهنر بطول 2 کیلومتر حاشیه کانال

           کارفرما :شهرداری رضوانشهر

           پیمانکار :واحد امانی شهرداری

 

 • پروژه لوله گذاری و دفع آبهای سطحی خیابان امام خمینی با لوله 60 و بطول 400 متر

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار :حافظ خرسندی

 

 • پروژه موزائیک فرش پیاده روی جنب مسجد جامع

          کار فرما :شهرداری رضوانشهر

          پیمانکار :بام سبز کادوس

 

 • احداث بلوار سردار جنگل (ورودی شهر) همراه با نصب چراغ روشنایی

           کارفرما :شهرداری رضوانشهر

           پیمانکار: حافظ خرسندی و محمد شعبان زاده

 

 • زیرسازی و آسفالت بیندر خیابان شهید پورقلی به ضخامت 7 سانتی متر بطول 200 متر

      کارفرما :شهرداری رضوانشهر

     پیمانکار :شرکت راه آوران کوشش

 

 • پروژه موزائیک فرش پیاده روی خیابان شهید نورانی به مساحت 1000 متر مربع

           کار فرما :شهرداری رضوانشهر

           پیمانکار :شرکت بام سبزکادوس

 

 • پروژه آسفالت بیندر خیابان 12 متری نهرماه کوچه به ضخامت 7 سانتی متر و بطول320   متر

           کار فرما:شهرداری رضوانشهر

          پیمانکار:شرکت راه آوران کوشش

 

 • پروژه موزاییک فرش پیاده روی خیابان انتظام

        کارفرما :شهرداری رضوانشهر

       پیمانکار :شرکت بام سبز کادوس

 

 • زیرسازی و آسفالت کوچه مهرآئین به مساحت 1000 متر مربع

           کار فرما:شهرداری رضوانشهر

           پیمانکار دستمزدی :اسماعیل حدادی

 

 • زیر سازی و آسفالت خیابان شهید اندرزگو و کوچه های منشعب

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : شرکت ایمن بنا

 

 • زیر سازی و آسفالت کوی آلاله و آزادی 1 و 2

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : شرکت ایمن بنا

 

 • زیر سازی و آسفالت پامچال 1

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : اسماعیل حدادی

 

 • زیر سازی و آسفالت نیلوفر 4

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : اسماعیل حدادی

 

 • زیر سازی و آسفالت کوچه آژانس صبا

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : اسماعیل حدادی

 

 • روکش آسفالت پشت پارک کوثر

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : اسماعیل حدادی

 

 • زیر سازی و آسفالت کوچه گلستان 1

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : اسماعیل حدادی

 

 • روکش آسفالت خیابان شهید محمدی

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : شرکت ایمن بنا

 

 
 • زیر سازی و آسفالت کوچه شکوه

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : شرکت ایمن بنا

 
 • زیر سازی و آسفالت کوچه بهجت 3

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : ره آوران کوشش

 
 • زیر سازی و آسفالت کوچه بهجت 1

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : ره آوران کوشش

 

 • زیر سازی و آسفالت کوچه فاز 2 فرهنگیان

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : شرکت ایمن بنا

 

 • زیر سازی و آسفالت کوچه نسیم 1

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : شرکت ایمن بنا

 

 • زیر سازی و آسفالت کوچه بهداشت

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : شرکت ایمن بنا

 

 • زیر سازی و آسفالت کوچه شهید شکوری

            کارفرما :شهرداری رضوانشهر

            پیمانکار : شرکت ایمن بنا و آقای اسماعیل حدادی